All updates

Congratulations Ibtisam Adem!

09/05/2022
[:swvar:text:838:]
[:swvar:text:838:]
ካብ ዓራርብ ናብ ቤት ምኽሪ ላምበት (Lambeth) ኣገናዕ፡ እብትሳም ጓለይ! ብዓወትኪ ተሓቢነ፤ እዚ ዓወት’ዚ ድማ መበገሲ ንዝያዳ ዝዓበዩ ዓወታት ከም ዝኸውን በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ኣጆኺ፡ በርትዒ።