All updates

[TG/EN] ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 - ደምዳሚ መግለጺ ሲምፖዝዩም

31/10/2019
[:swvar:text:838:]
ፍራንክፉርት፡ ጀርመን
25-27 ጥቅምቲ 2019
ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019
ደምዳሚ መግለጺ ሲምፖዝዩም


ሓፈሻዊ መግለጺ

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 ኣብ ፍራንክፉርት፡ ጀርመን፡ ኣብ 25-27 ጥቅምቲ 2019፡ ብሓልዮት አሪ-ፕላትፎርም (Eri-Platform AISBL) ተሰላሲሉ። ኤሪ-ፕላትፎርም ኣብ ኣገደስቲ ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዚትንክፉ ሃገራዊ፡ ዞባዊ ኰነ ኣህጕራዊ ጕዳያትን ፍጻሜታትን ሓቛፊ ዘተ ዘሳልጥ መጋባእያ ዘዋድድ ኣህጕራዊ ዘይመኽሰባዊ ማሕበር ኢዩ።

ተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ማሕበራት በርጌሳዊ ሕብረተሰብ ኰነ ተጣበቕቲ ጕጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ዚዋስኡ ኤርትራውያን ተነጣጠፍቲ ኣብ ዳያስፖራ ዘጠቓልል ነይሩ። ከም ኣገዳሲ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ መጠን፡ ተነጣጠፍቲ ዳያስፖራ ኣብ መስርሓት ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ኣቀላጣፍን ደጋፍን ተራ ኪጻወቱ ይኽእሉ ኢዮም። ቀጻሊ ተሳትፎ ዳያስፖራ ኣብቲ ምእንቲ ለውጢ ዚካየድ ጻዕሪ ዚምልእን ኣብታ ፍትውቲ ሃገርና ርጉእ ደሞራስያዊ ስግግር ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ዚገብርን ኢዩ።

ቴማን ኣርእስትን

ኣብ ታሪኽ ደቂሰብ ለውጢ ቀዋሚ ተርእዮ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ግድነት ኪመጽእ ኢዩ። ብርግጽ፡ መወዳእታ ናይቲ ዓመጸኛ ስርዓትን ሕማቕ ምሕደራን ይቐርብ ኣሎ። ንድለዮ ኣይንድለዮ፡ ንደግፎ ኣይንደግፎ ብዘየገድስ፣ ለውጢ ኪመጽእ ኢዩ። ውልቃዊ ኣመለኻኽታና ከም ተነጣጠፍቲ (activists) ይዅን ተዓዘብቲ ነቲ መስርሕ ብፍጹም ኣይጸልዎን ኢዩ። እቲ ዘገድስ፡ ውልቃዊ ኰነ ሓባራዊ ጽምዶናን ተግባርናን ኢዩ፤ ማለት፡ ኣብ ጽምዶ ንእቶ ዶ ኣይንእቶ፧ ኣብ ጽምዶ ኣብ እንኣትወሉ ኸ እቲ ኣከያይዳናን ስራሕናን ነቲ መስርሕ ለውጢ ዘሳልጥ ዲዩ ወይስ ዘጐናድብ፧ ስለዚ፡ ኣብ ጽምዶ ክንኣቱን ንለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ክንቅረብን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ኣብ መወዳእታ ትንታኔ፡ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከነረጋግጽ ኣሎና።

እቲ ኣብ ትሕቲ “ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ኣብ ኤርትራ ዚብል ቴማ ዚተኻየደ ሲምፖዝዩም ኣብዞም ዚስዕቡ ሓሙሽተ ቀንዲ ኣርእስቲ ኣተኲሩ ተመያይጡ፡-

(1) ህንጸት መንግስቲ: ዓለማዊ ዜግነታዊ ሃገር ዶ ትሕተ-ሃገራዊ መንነታት፤

(2) ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ፤

(3) ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን፤

(4) እዋናዊ ሃለዋት ፖለቲካዊ ተናጥፎ ኣብ ዳያስፖራ፤

(5) ምዅስኳስ ሓባራዊ ራእይ ንለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን።

ውጽኢት

ድሕሪ ውዕዉዕ ክትዕን ምይይጥን፡ እቲ ሲምፖዝዩም ኣብዞም ዚስዕቡ ውጽኢታት ተሰማሚዑ፡-

1. እቲ ሲምፖዝዩም ነቶም ዚተለለዩ ዕማማት እትከታተልን ንተሳተፍቲ ሲምፖዝዩም ኣብ ጽምዶን ምትእስሳርን እተቐጽልን ቀላሲት ሽማግለ ኣቚሙ።

2. እቲ ሲምፖዝዩም ምስንዳእን ምሕታምን “ኤርትራ 2030” - ውጥን (blueprint) ቅልጡፍ ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ ከሳልጥ ኢዩ።

3. እቲ ሲምፖዝዩም “ሓለዋ ቅዋም ኤርትራ” ዚተሰምየ፡ ህዝቢ ብዛዕባ ቅዋምን ተርኡ ኣብ ደሞክራስያዊ ስግግርን ኣፍልጦ ክብ ኣብ ምባል ዘተኵር ሓይሊ ዕማም ኣቚሙ።

4. እቲ ሲምፖዝዩም ሓደ ኣድማዕን ተሓታትን መራኸቢ ብዙሃንን ዜናዊ ማእከልን ንምምስራት መጽናዕቲ ዘካይድን ለበዋታት ዘቕርብን ሓይሊ ዕማም ኣቚሙ።

5. እቲ ሲምፖዝዩም ሓፈሻዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንምሕያልን ንምትብባዕን ቃል ብምእታው፣ ምስቶም ብዓለም ደረጃ ይኣክል! ዚብሉ ተነጣጠፍቲ ደቂ ሃገር ይጽንበር።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብe www.eri-platform.org ተወከሱ።

_______________________

Frankfurt, Germany
25-27 October 2019
Eritrea Symposium 2019
Symposium Communiqué

Overview

Eritrea Symposium 2019, hosted by Eri-Platform AISBL, was convened in Frankfurt, Germany, on 25-27 October 2019. Eri-Platform is an international non-profit association that avails a forum for inclusive dialogue on important national, regional and international issues and events affecting Eritrea and the Horn of Africa.

Symposium participants include, Eritrean activists in the Diaspora, engaged in the political organisations, civil society associations or human rights advocacy groups. As a significant component of Eritrean society, Diaspora activists can play a catalytic and supportive role in the processes of change and democratic transition. The Diaspora’s continuous participation will complement the effort for change and make a positive contribution to a stable democratic transition in our beloved country.

Theme and Topics

Change is a constant phenomenon in human history. Inevitably, change would come in Eritrea. Surely, the end of a malevolent regime and malgovernance is approaching. Change will happen regardless of whether we want it or not; whether we support it or oppose it. Our individual stance as activists or spectators is absolutely irrelevant to the process. What matters is our individual and/or collective engagement and action, whether we get engaged and whether what we do when we engage advances or retards the process of change. It is thus extremely crucial to engage and prepare for change and democratic transition. We must ascertain that, in the final analysis, the destiny of Eritrea lies in the hands of the Eritrean people.

Under the theme “Change and Democratic Transition in Eritrea”, the symposium focused on five main topics, namely:

1.  State Construction: A Secular Civic State or a State of Subnational Identities?

2.  Reviving the Eritrean Economy;

3.  Change and Democratic Transition;

4.  The Current State of Play in Diaspora Political Activism; and

5.  Building a Common Vision for Change and Democratic Transition.

Outcome

After intensive debates and deliberations, the symposium agreed on the following outcomes:

1.  The symposium created a Steering Committee that will follow-up on the identified tasks and keep symposium participants engaged and connected.

2. The symposium will facilitate the preparation and publication of "Eritrea 2030" – a blueprint for the fast revival of the Eritrean economy.

3. The symposium created a taskforce herein referred to as “Eritrean Constitution Guardians” whose focus will be to raise awareness about the Constitution and its role in democratic transition.  

4.  The symposium created a taskforce that will study and make recommendations on establishing an effective and accountable Media and Information Centre.

5. The symposium pledged to fortify and encourage the mass mobilization of Eritreans and joins fellow activists who are saying Yiakl! (Enough!) globally.

For more information please visit www.eri-platform.org.


-----------------------------------------

Held on the 25 - 27 October 2019, the 'Eritrea Symposium 2019: Change and Democratic Transition in Eritrea’ brought together representatives of political and civil society groups, as well as activist individuals from the global Eritrean Diaspora to participate in 5 engaging panels on:
   (1) State Construction: A Secular Civic State or a State of Subnational Identities? (Link);
   (2) Reviving the Eritrean Economy (Link);
   (3) Change and Democratic Transition (Link);
   (4) The Current State of Play in Diaspora Political Activism (Link); and
   (5) Building a Common Vision for Change and Democratic Transition (Link).

For a general perspective on the Symposium, please see the Keynote Address below.
– Eritrea Symposium 2019 - Keynote Address in English (Link)
–ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2019 – መኽፈቲ መደረ (Link)