All updates

UPDATED! [TG/EN/AR] መግለጺ ልህኤ ኣብ ህሉው ኵነታት ኢትዮጵያ

10/11/2020
[:swvar:text:838:]

------ [English and Arabic versions below] ------

10 ሕዳር 2020 

 

መግለጺ ልህኤ ኣብ ህሉው ኵነታት ኢትዮጵያ

 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን

ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

ኲናት ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኲናት ኣብ መንጎ እቲ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ፡ ብሓደ ወገን፡ ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ፡ በቲ ካልእ፡ ተወሊዑ ብናህሪ ይጐሃሃር ምህላዉ ኣዝዩ ኣሻቓልን ሓደገኛን ምዕባለ ኢዩ። ዝውታረ ጐነጽ ምእንቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣዕጋቢ ፍታሕ ዘምጽእ ዘይኰነስ፡ ንሽግራት ብዝያዳ ዚሓላልኽ ተግባር ኢዩ። እዚ ኣብ መንጎ’ቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወሊዑ ዘሎ ሃንደበታዊ ኲናት’ዚ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም፡ ጸጥታን ርግኣትን ዚዘርግ፣ ነቲ ንነዊሕ ዚጸንሐ መዋቕራዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ዘጋድድ፣ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ፡ ኣብተን ቀጥታዊ ጐረባብቲ ሃገራት ድማ ብፍላይ፡ ሃሳዪ ኣሉታዊ በጨቕታ ከስዕብ ዚኽእል ክስተት ኢዩ።

ኲናት ምውላዕ ቀሊል ኢዩ። ይዅን’ምበር መዓሰይን ብኸመይን ከም ዚውዳእ ምትንባይ ኣሸጋሪ ኢዩ። ኣብ መወዳእታ ትንታኔ ድማ፡ ኲናት ብዘይካ ጃምላዊ መቕተልትን ዕንወትን ካልእ ፋይዳ የብሉን። ከምቲ ኣንድሩ ቦናር ሎው ዚበሎ፡ ዘይተርፍ ናት ዚብሃል ነገር የለን። ኲናት ካብ ፍሽለት ሰብኣዊ ልቦና ኢዩ ዚመጽእ። እቲ ኲናት ብኣግኡ ኪውገድ ይከኣል ነይሩ። ሕጂ’ውን፡ እቲ ጕድኣት ኣመና ከይዓበየ እንከሎ፡ ቅልጡፍ መዕለቢ ኪግበረሉ ዚከኣልን ዚግባእን ኢዩ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ምንቅስቓስ ንልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ (ልህኤ)፡ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ውግእ ብምቍራጽ ፍልልያቶም ብልዝብ ንምፍታሕ፡ ረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ኣድላዪ ልቦናን ሰናይ ፖለቲካዊ ድሌትን ከርእዩ ይጽውዕ። ብተወሳኺ፡ ኣህጕራዊ ኮም፡ ዞባዊ ውድባትን ጸለውቲ ጐረባብቲ ሃገራትን ነቲ ኵነታት ብቐረባ ብምክትታል፣ ብዚቐልጠፈ ተዅሲ ደው ንምባል ኰነ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ዚምርኰስ ነባሪ ሰላማዊ ፍታሕ ዚድርኽ መኣዲ ልዝብ ንምውዳድ፣ ኵሉ ዚከኣሎም ኣበርክቶ ንምግባር ይጽውዕ። ኣህጕራዊ ሽማግለ ቀይሕ መስቀልን ኣህጕራዊ ምንቅስቓስ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን በብወገኖም፡ ብመሰረት ኣህጕራዊ ሕጊ ኲናት፡ እቲ በርጌሳዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መጻወድያ ናይቲ ልውውጥ ተዅሲ ተቐርቂሩ ግዳይ ንኸይከውን ኵሉ ዘድሊ ክትትልን ጻዕርን ንምግባር የተሓሳስብ።

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ክልል ትግራይ፡ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት፡ ኣብ ኵለን ቀጥታዊ ጐረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ እንተላይ ኣብ ኤርትራ፡ ብሰሪ’ቲ ዘለወን ድኽመታት ኪጻወርኦ ዘጸግም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከኸትል ዚኽእል’ኳ እንተዀነ፣ ንኢትዮጵያውያን ዚምልከት ውሽጣዊ ጕዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብፍጹም ኪዝንጋዕ ኣይግባእን። ክንዲ ዚዀነ፡ ኤርትራን ኤርትራውያንን፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡ ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ዘቐድም ንጹር ኣከያይዳ ብምሓዝ ኰነ ምዙን ዘይሻራዊ ሜላ ብምኽታል ኣህዳእን ኣተዓራቕን ኣበርክቶ ንምግባር ምጽዓር ይግባእ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ብዚዀነ ላዕለዋይ ትእዛዝ፡ ምኽንያት ይዅን ምስምስ፡ ኣብቲ ውሽጣዊ ጕዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታው ኰነ ስግር ናይቲ መግዛእታዊ ውዕላዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሻራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምግባር ከም ዘይግባእ ብትሪ የዘኻኽር። ኣብቲ ኣህጕራዊ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ጽኑዕ ሓለዋ ብምርግጋጽ፡ ቀንዲ ኣቓልቦኡ ነቲ ሃገር ዘዕኑን ህዝቢ ዘሳቕን ዘሎ ዓመጸኛ ስርዓት ናብ ምእላይ፣ ድሕነት ህዝቢ ናብ ምርግጋጽ፣ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ናብ ምውሓስ ከተኵር ይጽውዕ።

ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ድሕነት ኤርትራውያን ነበርትን ስደተኛታትን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ፡ ንምርግጋጽ ኵሉ ኤርትራዊ ብምሉእ ዓቕሙ ኪሰርሕ ይግባእ። ኣህጕራዊ ኮም ብሓፈሻ፡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ንስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድማ ብፍላይ፡ ብመሰረት ውዕል ጀነቫ ኣህጕራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ብምኽባር፡ ድሕነትን ግቡእ ስደተኛዊ ቍመናን ናይ ኵሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምርግጋጽ ዘለዎ ውዕላዊ ሓላፍነት ንኪስከም ደጋጊሙ የማሕጽን።

ፍትሓዊ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ፡ እንተላይ ንህዝቢ ትግራይ!

ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!

ዘልኣለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማእታትና!10 November 2020 

EPS Statement on the Current Situation in Ethiopia

 

The Eritrean people at home and abroad,

Patriotic Eritrean Defence Forces, 

The outbreak of war and its rapid escalation in Ethiopia between the Special Forces and Militia of the Tigray Regional State, on the one hand, and the Ethiopian National Defence Force, on the other, represents a grave and dangerous development. The resort to force in the pursuit of political objectives operates to further complicate rather than to bring about a satisfactory resolution to existing problems. The sudden eruption of the war between the Regional State of Tigray and the Federal Government of Ethiopia would disrupt peace, security and stability in Ethiopia; aggravate Ethiopia’s longstanding structural problems; and cause negative detrimental spill over effects in the region, in general, and on Ethiopia’s immediate neighbours, in particular. 

It is easy to ignite a war. It is, however, extremely difficult to predict when and how it would end. In the final analysis, war is nothing more than mass murder and mass destruction. As Andrew Bonar Law stated, “There is no such thing as an inevitable war. If war comes it will be from failure of human wisdom”. It was possible to avoid the war in the first place. Even now, it can and should be brought to a speedy end before too much devastation is wrought.

On this occasion, the Movement for Eritrean People’s Sovereignty (EPS) calls on the two belligerent parties to show the necessary wisdom and political will that gives primacy to the interest of the people to cease fighting and resolve their differences through negotiation. Furthermore, it calls on the international community, regional organisations and influential neighbouring countries to closely follow the evolving situation and exert maximum effort to help bring about swift cessation of hostilities and avail a forum for negotiation that facilitates a durable peaceful resolution of the outstanding issues in accordance with the rule of law. It urges the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the International Movement of the Red Cross and Red Crescent (IMRCRC), on their part, to make all necessary effort, in line with the international law of war, to closely follow the unfolding situation in the battlefield and prevent the civilian population of Tigray from being caught in the crossfire.

Even though the ongoing war in the Tigray Region of Ethiopia would have negative repercussions on all its immediate neighbouring countries, including Eritrea, whose resultant shock they are too fragile to absorb, it should absolutely be borne in mind that it is an internal Ethiopian affair that concerns Ethiopians. As such, Eritrea and Eritreans, both at home and abroad, should adopt a clear stance and pursue a balanced policy of non-alignment that prioritises the interest of the people and the country and strive to help defuse tensions and contribute to reconciliation. 

On this occasion, EPS strongly urges the Eritrean Defence Forces to desist from any intervention, under any high command, reason or pretext, in the internal affairs of Ethiopia or conduct any aligned military activity across or beyond the colonial treaty border between Eritrea and Ethiopia. It calls on them to ensure the firm defence of the national territory by deploying along the international boundary between the two countries and focus their attention on doing away with the predatory regime that is destroying the country and oppressing the people; safeguarding the security of the people; and defending the sovereignty and territorial integrity of the State of Eritrea.

In addition, every Eritrean should endeavour to ensure the safety of Eritrean residents and refugees in Ethiopia, especially in Tigray. It strongly urges the international community, in general, and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), in particular, of its conventional responsibility to ensure the safety and legitimate refugee status of all Eritrean refugees in accordance with international humanitarian law under the Geneva Convection.

A Just Peace for the People of Ethiopia, Including the People of Tigray!

Long Live an Independent Sovereign State of Eritrea!

Eternal Glory to Our Martyrs!