www.eri-platform.org


ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር


መዘክር ምርድዳእ

ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይን ውሁድ ስራሕን - ደሞክራስያዊ ምስግጋር ኣብ ኤርትራ

22 ጥቅምቲ 2017እዚ መዘክር ምርድዳእ‘ዚ ውጺኢት ናይ’ቲ ኣብ ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ውድባት: ኣብ 20-22 ጥቅምቲ 2017፡ ኣብ ፍራንክፈርት፡ ዝተኻየደ ዘተ ኢዩ:: 

 

 1. 1. ራእይ 


ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዋ፡ ደሞክራስያዊትን ሃብታምን፣ ክብርን መሰልን ዜጋታት ብመሰረት ቅዋም እተረጋግጽ፣ መሰል ምሉእ ተሳታፍነት እተውሕስ፣ ግዝኣተ ሕጊ እትኽተል፣ ማሕበራዊ ፍትሒ እተውሕስ፣ ሃገራዊ ልዕላውነታን  መሬታዊ ምሉእነታን ውሑስ ዚዀነ፣ ምስ ነብሳን ጐረባብታን ብሰላም እትነብር ሃገር።


 1. 2. ተልእኾ


ምምስራት ነዚ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣልዩ ብቅዋማዊ ስርዓት ኪትክእ ዚቃለስ ሃገራዊ ደሞክራሳዊ ምንቅስቓስ: ።


እዚ ሃገራዊ ደሞክራሳዊ ምንቅስቓስ: ንኹለን ምእንቲ ደሞክራሲ ዝቃለሳ ፖለቲካውያንን በርጌሳውያንን ውድባትን ውልቀሰባትን ዘዋስእን ተሳታፍነትን ዘረጋግጽን: ብመሰረት ሓበራዊ ዕላማ ጽምዳዊ ጽዓት ዝፈጥርን: ምስግጋር ቅዋማዊ ስርዓት ዘቀላጥፍን ‘ዩ።


ነዚ ንምዕዋትን:  ኣድማዒ ተቓውሞ ንምፍጥርን: ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ: ምስቲ ኣብ ስደት ዘሎ ምእንቲ ደሞክራሲ ዚቃልስ ከተላግቦ ክትጽዕር።


ስሩዕን ሰላማውን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምስግጋር ንምርግጋጽ ክትጽዕር።


 1. 3. መትከላትን ቀንዲ ክብርታትን


3.1 ‘ታ ብማዕረ ንኹልና እትብጸሓና ሃገር


ኤርትራ ብማዕረ ንኹልና እትብጸሓና ሃገር ‘ያ፡ ሃገር ኤርትራ ድ ማ ውጺኢት ናይቲ ሓባራዊ ቃልስን መስዋእትን ጻዕርን ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ‘ያ።


ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዙሕነት ባህሊ፡ ብሄራት፡ ቋንቋታትን ሃይማኖትን ዘለዎ‘ዩ።


ስምረትን ግስገሳን ብልጽግናን ህዝቢ ኤርትራ: ኣብ መንጎ ዜጋታት: ማዕርነት፡ ሓድሕዳዊ ምክብባር: ተቓዲኻ ብሓባር ምንባር ምርግጋጽን ዚተመርኰሰ ኮይኑ: ኣብ ‘ሓድነት ኣብ ብዙሕነት’ ዚተሰረተ‘ዩ።


  1. 3.2 ቅ ዋማዊ መንግስቲ


ቅዋም ሰረት ናይ ግዝኣተ ሕጊ ‘ዩ፡ መሰረታውያን መሰላትን ሓርነታትን መዓርነት ዜጋታትን ድማ የረጋግጽ። ከም ሕገ መሰረት ሃገርን ፡ ቆፎ ህዝባዊ ልዕላውነትን፡ ምንጪ ናይ ኩሉ ወግዓዊ ስልጥን፡ ኮይኑ ድማ የገልግል።


  1. 3.3 ደሞክራሳዊ መንግስቲ


ሓደ ደሞክራሳዊ መንግስቲ መላእ ተሳተፍነትን ውክልናን  ህዝቢ ኣብ ቡዙሕነቱ ቃሉ ዝ ህበሉ ዝተመስረተ ኮይኑ ፍልይ ዝበለ ጠመተ  ንደቂ ኣንስትዮ ዝህብን መሰላት ውሑዳንን ዘረጋጽን ‘ዩ።


  1. 3.4 ዘይምእኩል ስርዓተ-ምምሕዳር


ምምስራት ፖለቲካዊ ስርዓትን: ህዝቢ ኣብ ማእከል ሰሪዑ: ኣብ ኩሉ ጸፍሕታት መንግስቲ ዝውሰድ ውሳኔታትን: ዝሕንጸጽ መምሪሒታትን መላእ ተሳታፍነት ዘርጋግጽን: ንጠለባት ህዝቢ ብኣድማዕን ኣዕጋብን ኣገባብ ዝምልስን ‘ዩ።


  1. 3.5 ምምሕያሽ ሰባዊ ኩነት


ኣብ ምሕብሓብ ሃብትታት ሃገርን፡ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምህዝነት ትኽእሎን  ዋኒንተኛዊ መንፈስን፡ ዝጥምት ሓድሽ ማክሮኤኮኖማዊ ቅጥዒ፡ ‘ቲ ብሕታዊ ጽላት ኣብ ትሕቲ ኣድማዒ መጣኒ ቁጽጽር ኣእትዩ: ነቲ ቁጠባዊ ስፍራ ዝኸፍትን፡ ናይ ውሽጥን  ወጻእን ወፍርታት ኣትባቢዑ ስራሕን ሃብትን ፈጢሩ ድኽነት ዘቃልል።


  1. 3.6 ብሓባር ብሰላም ምንባርን  ሰናይ ጉርብትናን


ኣብ ስትራተጂካዊ ቅጥዒ ዝተሰረተ ሓድሽ ዝምድና ዘባዊ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝን:  ቁጠባዊ ምውህሃድን:  ንኣገራዊ ሉዕላውነታን:  ዶባዊ ክብርታታን ብኹሉ ሸነኻት ዝኽበረሉ  ምምስራት::


  1. 4. ተተግበርቲ ጉዳያት


4.1 ነዞም ኣብዚ ሓበራዊ ራእን ዕላማታትን ተተኺሎም ዘለው መትከላትን ሽቶታትን ሰፈሕ ህዝባዊ ተቐባልነት ንኽረኽቡ፡ ጽዑቕ ርኽክባዊ ጻዕርታት ጌርካ፡ ሃገራዊ ስምምዕ ንምፍጣር ምስራሕ።


4.2 ነዚ ውጽኢት ዋዕላ ክትዝርግሕ ብስፍሕ ዝበለ  ልፍንታዊ ስምረት ዝተሰረተት: 1) ኣብዚ ተቐልቂሉ ዘሎ ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ ንጡፍ ተሳታፍነት ንኽህልዎ ነዚ ኣብ ስደት ዘሎ ምሕብሓቡ: 2) ነቲ ኣብ ውሽጢ ንዲሞክራሳዊ ልውጢ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዳግም ምሕያሉ: 3) ነቲ ኣብ ውሽጢን  ወጻእን ዘሎ ሓይልታት ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ ንምሕያሉን ምልጋቡን ምጽዓር።


4.3 ነዘም ዕላማታትን ጻዕርታትን ጥሙር ሃገራዊ ዲሞክራሳዊ ምንቅስቓስ: ኣህጉራውን ዘባውን ድገፍ ንምርካብ ንጥፍ ዝኾነ ምርኻባት ምክያድ።


  1. 5.   ኣገባብ ኣስራርሓ


ዋዕላ ኣቐያሪ ምትሕብባር ሓሙሽት ዚኣባላታ ሽማግለ ርክብ፡ ክልተ ካብ ፖለቲካውያንን ውድባት፥ ክልተ ካብ በርጌሳውያን ማሕበራት፡ ሓደ ካብ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ፡ መራኸቢ ማእከል ኪትከውን ብመሰረት ዚ መዘክር ምርድ ዳእ’ዚ ተመስሪታ።


—————


www.eri-platform.org