ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ


ኤርትራ ከም ሃገር፡ ምእንቲ ሓርነት፡ዳግመ-ህንጸትን ልምዓትን ሃገር፣ ናጽነት፡ ግስጋሴን ራህዋን ህዝቢ፣ ብርቱዕ ቃልሲ ኣካይዳ፣ ከቢድ መስዋእቲ ከፊላ። ክንድ ዚዀነ፡ ኣብ ናጻ ኤርትራ እቲ መበገሲ ዕላማ ሸቶኡ ስሒቱ ክትርኢ ኣዝዩ ኣሳቓዪ፣ ክትእመነሉ ድማ ብሓቂ ዘይጽወር ኢዩ። ይዅን’ምበር፡ ብዘይካ ነዚ ዘይቅቡል ክዉንነት’ዚ ምግጣምን ንኽትቅይር ምጽዓርን ካልእ ዜዋጽእ ኣማራጺ የለን።


እንታይ ጌጋ ኢዩ ተፈጺሙ፧ ስለምንታይ፧ ብኸመይ ከ ኪዕረ ይከኣል፧ 

ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ - ታሪኽ ዓወት: ጥልመትን ተስፋን፣ ንድፊ ኣሰር ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ኤርትራ: ካብ ቅድመ-መግዛእታዊ መዋእል ክሳብ ድሕሪ ናጽነት፡ ተትሕዝ። ንኤርትራ ግቡእ ታሪኻውን ጀኦፖለቲካውን ቦታኣ ንምትሓዝ ብምሕላን፣ ንዚበለጸ መረዳእታ ናይቲ ‘መሰረታዊ ጠንቅታትን ቀንዲ ደራኺ ረቛሒታትን’ ናይቲ ህሉው ኵነትን ንደሞክራስያዊ ዳግመ-ድኰና መንግስቲ ዘጋጥሙ ብድሆታትን: ተበርክት። ብተወሳኺ፡ ሰረት ውድዓዊ መረዳእታ ናይቲ ህሉው ኵነታት ከተንጽፍ፣ መኣዝን መጻኢ ጕዕዞ ኪትሕብር ትፍትን።


ጐድኒ ንጐድኒ ምስ’ዚ፡ www.eri-platform.org ከም መድረኽ ናይ ዚሰፍሐ ዝርጋሐ ርጡብ ኣሳታፊ ልዝብ ንሃገራዊ ዳግመ-ድኰናን ተሃድሶን ተገልግል። ብመንጽር’ዚ፡ ዕላማ ተርታዊ ኣቀራርባ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ፡ ብመልክዕ ሓጺር ጽማቝ፡ እንታይነት ወይ ፍረ-ነገር ናይታ መጽሓፍ ንምእማት ኢዩ። እዚ ድማ፡ ዚዓመቘ ተገዳስነት ኣብቲ ዛንታ ብዓቢኡ ንምድራኽን፣ ጽምዶ፡ ሓተታን ርእይቶን ንምትብባዕን ይሕልን።


እቲ ኣጠቓላሊ ዕላማ ምስላጥ ጕጅላዊ ኣኼባታት: ሰሚናራት: ዋዕላታትን ክትዓት መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነትን፣ ኣብ መባእታዊ ፍልጠት ናይቲ ቀንዲ መዳያት ዘመናዊ ታሪኽ ኤርትራን ሓባራዊ መረዳእታ ህሉው ኵነታት’ታ ሃገርን ዚተመርኰሰ ሃናጺ ዘተ ንምድራኽ ኢዩ። እዚ ድማ: ሓባራዊ ራእይ ናይ ሓንቲ ኣብ ቅዋማዊ ስርዓትን ደሞክራስያዊ መትከላትን ዚተመስረተት: ግዝኣተ-ሕጊ እትኽተልን ሰብኣዊ መሰላት እተኽብርን: ሃገረ ኤርትራ ንምዅስኳስ ኢዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ: ነቲ ህሉው ክዉንነት ሃገርና ምስቲ ነቲ ምእንቲ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ዚተኻየደ ቃልሲ ዚዓንገለ መበቈላዊ ዕላማታት - ሓርነት: ፍትሒ: ደሞክራስን ራህዋን ንዅሉ - ኣብ ምትኽኻል ኣበርክቶ ንምግባር ኢዩ። ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ


ታሪኽ ዓወት፡ ጥልመትን ተስፋንትሕዝቶ


- መእተዊ  ብግለኒስ ኪኖክ 

- መቕድም 

- ብዛዕባ ደራሲ 

- ኣሕጽሮተ-ቃላት

- ካርታታት 


ምዕራፍ  1 መላለዪ  


ምዕራፍ   2     ኣደዃዅና ኤርትራ


 2.1 መሬትን ህዝብን 

 2.2 ቈላሕታ ኣብ ቅድመ-መግዛእታዊ ታሪኽ

 2.3 ምጽኣት ኢጣልያዊ መግዛእታዊ ስርዓት 

 2.4 መግዛእታዊ ውርሻ

 2.5 ውድቀት ኢጣልያዊ መግዛእታዊ ስርዓት 


ምዕራፍ   3 ውጥን ምጕዝዛይ ኤርትራ 


 3.1 ብሪጣንያዊ ወተሃደራዊ ጐበጣ

 3.2 ብሪጣንያዊ ውጥን ምምቕቓል

 3.3 ብሪጣንያዊ ሜላ ምዝራግ ርግኣት 

 3.4 ብሪጣንያዊ ዘመተ ኤርትራ 

 3.5 ሃጸያዊ ኢትዮጵያዊ ምትእትታው

 3.6 ኤርትራዊ ሃረርታ ንናጽነት

 3.7 ምምስራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት

 3.8 ብሪጣንያዊ ውዲትን ኢትዮጵያዊ ሸርሕን 


ምዕራፍ   4 ምስግጋር ካብ ኤውሮጳዊ ናብ ኣፍሪቃዊ መግዛእቲ 


 4.1 ርሑው ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዓንዲ ምትሕግጋዝ 

 4.2 ጀኦፖለቲካዊ ሃዋህው 

 4.3 ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ

 4.4 ምፍራስ ፈደረሽን 


ምዕራፍ   5     ጽንኩር ቃልሲ ንመሰል ርእሰ-ውሳኔ 


 5.1 መሰል ርእሰ-ውሳኔ ኣብ ኣህጕራዊ ሕጊ

 5.2 መጐት ጭቈናን ተቓውሞን 

 5.3 ብረታዊ ቃልሲ ከም ፖለቲካዊ ተቓውሞ

 5.4 ምርጫ ኣብ መንጎ ሕማቕን ዚሓመቐን

 5.5 ሓድሽ ለውጢ ኣብ ወተሃደራዊ ሚዛን

 5.6 ምሕዝነት ኣብ ክሊ ተነጽሎ

 5.7   ኤርትራ ናጻ ኣብ መወእታ


ምዕራፍ   6 ህንጸት መንግስትን ልምዓት ሃገርን 


 6.1 ኣድለይቲ መሳርሒታት ሜላ

 6.2 ኣሃዱኣዊት ኤርትራዊት ሃገር

 6.3 መሬትን ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ሃገርን

 6.4 ዓለማዊት ኤርትራዊት ሃገር

 6.5 ስምርቲ ኤርትራዊት ሃገር  

 6.6 ደሞክራስያዊት ኤርትራዊት ሃገር

 6.7 ጾታዊ ማዕርነት

 6.8 ማዕባሊት ኤርትራዊት ሃገር 


ምዕራፍ   7 ርእሰ-ምርኰሳን ናይ ኩፖን ቍጠባን 


 7.1 ሃንዳፍ ሜላዊ መልስታት 

 7.2    ርእሰ-ምርኰሳ ከም ሽፋን ተነጽሎ 

 7.3 ግዳማዊ ሜላ ከም መቐጸልታ ርእሰ-ምርኰሳ 

 7.4 ዝምድና ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን

 7.5 ምትሕግጋዝ ኤርትራን ኤውሮጳዊ ሕብረትን 

 7.6 ዘሕፍር ናይ ኩፖን ቍጠባ 

 7.7 እናንቈልቈለ ዚኸይድ ቍጠባ ኣብ ቅልውላው 


ምዕራፍ  8 ሓለንጊ ደረት-ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት 


8.1 ወለንታዊ ብመንጽር ግዱድ ኣገልግሎት

8.2 ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት

8.3 ምብሕጓግ ሕጋውነት

8.4 ብኽነት ክረምታዊ መደብ ስራሕ ተመሃሮ

8.5 ምትእስሳር ትሕተ-ቅርጽን ልምዓትን

8.6 ኣማራጺ ጥቕሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት

8.7 ድምጺ-ኣልቦ ቅልውላው ጃምላዊ ፍልሰት

8.8 ገደብ-ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት 


ምዕራፍ   9 ዝውታረ ሓይሊ ከም ልምዲ  


 9.1 ሓይሊ ከም ፈታሕ ግርጭት

 9.2 እቲ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ 

 9.3 እቲ ምትፍናን 

 9.4 ቀይዲ ተቓውሞ ንምድቋስ

 9.5 ምግባት ስልጣን 


ምዕራፍ  10   ፍልልይ ኣብ መንጎ ሜላን ግብርን 


10.1   ምምስራት ቅዋማዊ መንግስቲ  

10.2   ምህናጽ ደሞክራስያዊ ስርዓት መንግስቲ

10.3   ምስራት ኣሳታፊ ፖለቲካ

10.4   ምርግጋጽ ጾታዊ ማዕርነት

10.5   ምህናጽ ዓለማዊት ሃገር  

10.6   ምስራት ማዕባሊት ሃገር

10.7   ዘይቃዶ ሜላን ግብርን 


ምዕራፍ  11   ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ቅልውላው 


11.1   ዕንቅፋታት ልምዓት ኣፍሪቃ

11.2   ኣፍሪቃዊ ሃገረ-መንግስቲ ከም ኤውሮጳዊ ላቔባ

11.3   ዝሩግ ዓመጸኛ መንግስቲ

11.4   ብድሆታታ ኣፍሪቃዊት ሃገር 

11.5   ሃገር ኣብ ቅልውላው


ምዕራፍ  12     ኤርትራ - መርኣያ ትስፉው መጻኢ ኣፍሪቃ፧  


12.1   እቲ መግዛእታዊ ዛንታ 

12.2   እቲ ኤርትራዊ ዛንታ

12.3   እቲ ኤርትራዊ ተጻይ ዛንታ 

12.4   ኤርትራ - መርኣያ ትስፉው መጻኢ ኣፍሪቃ! 

12.5   ወርቃዊ ዕድል ሓድሽ መንገዲ ንምጽራግ 

12.6   ኣጕል ተስፋን ከንቱ ትጽቢታትን 

12.7   መርኣያ ምልካዊ መንግስቲ 


ምዕራፍ  13   ተሳትፎ ኤርትራዊ ዳያስፖራ 


13.1   ኣመዓባብላ ኤርትራዊ ዳያስፖራ 

13.2   ዳያስፖራ ከም ዓለምለኻዊ ተዋሳኣይ 

13.3   ኤርትራዊ ዳያስፖራ ከም ሃገራዊ ተዋሳኣይ 

13.4   ዳያስፖራ ኣብ ምንዳይ ተሳትፎ 


ምዕራፍ  14   ኣብ ኣገልግሎት ኤርትራ 


14.1   እተን ጸለውቲ ዓመታት 

14.2   ወፈያ ንጕዳይ ኤርትራ 

14.3   ምሕዋይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ 

14.4   ምህናጽ ምዕሩይ ማእከላይ ባንክ

 

ምዕራፍ  15    ክእለ ዚከኣል ዚነበረ ኲናት 


15.1   ስኒታዊ ፍትሕ 

15.2   ዚባኸነ ዕድላት

15.3   ሰብ-ኪዳን ኣብ ኲናት 

15.4    እቶም ጥርዝያታት 

15.5   ኣመዓባብላ ናይቲ ኲናት 


ምዕራፍ  16   ርቡጽ ስምምዕ ምቍራጽ ተዅሲ 


16.1   ትግባረ ስምምዕ ምቍራጽ ተጻብኦታት 

16.2   ሰብኣዊ ምእላይ ነተጕቲ 

16.3   ውንዙፍ ስርሒታዊ ጕዳያት 


ምዕራፍ  17   ምውሓስ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 


17.1   ምድራት ዶብ 

17.2    ሕጋዊ ምምልካት ዶብ ኣብ ወረቐት

17.3   ኣድላይነት ነባሪ ሰላም 

 

ምዕራፍ  18   ምእንት’ዚ ኣይተቓለስናን!


18.1   ኣዝዩ ብዙሕ ንኣመና ውሑድ! 

18.2   ኣብ ትማሊ ምንባር 

18.3   ግላዊ መግለጺ 

18.4   ዘይምለስ ምስጋር

18.5   ምዕሩይ መንግስቲ ንምህናጽ 


ቢብሊዮግራፊ (ዝርዝር መወከሲ ጽሑፋት)