ብዛዕባና 


ኤሪ-መድረኽ AISBL ኣብ ኣገደስቲ ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዚጸልዉ ሃገራዊ: ዞባውን ኣህጕራውን ጕዳያትን ፍጻሜታትን ንዅሉ ዘሳትፍ መድረኽ ዘተ ዘጣጥሕ ኣህጕራዊ ዘይመኽሰባዊ ማሕበር ኢዩ። ናይ ሓባር ዕላማታት ሸቶኡ ከም ዚወቅዕ ንምግባር፣ ኣብ መንጎ ዚተፈላለዩ ፖለቲካዊ: በርጌሳውን ናይ መራኸቢ ብዙሃንን ጕጅለታት ይዅን ውልቀሰባት፣ ቅርሕንቲ ንምውጋድ: ፍልልያት ንምጽባብ: ሓባራዊ ራእይ ንምዅስኳስ ዚዓለመ፣ ብመንገዲ ክትዓት ኢንተርነትን ህያው ሰሚናራትን ዚሰላሰል ኣወንታዊ ሃገራዊ ዝርርብ ንኪካየድ የተባብዕ። ንካልኦት ነገራት ዚሕውስ፣ ብዛዕባ ግዝኣተ-ሕጊ: ደሞክራስያዊ መትከላትን ሰብኣዊ መሰላትን፣ ናይ ሓባር መረዳእታ: ኣኽብሮትን ተወፋይነትን ዚዅስኵስ ኵሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ልዝብ ንኬስፋሕፍሕ ይድርኽ። ፡ 


ተልእኾና


1. ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዳያስፖራን፣ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ: በርጌሳዊ: ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መራኸቢ ብዙሃንን ጕጅለታት ይኹን ውልቀሰባት፣ ሓባራዊ መረዳእታ ናይቲ ዚሓለፈ: ሓባራዊ ገምጋም ናይቲ ህሉው: ሓባራዊ ራእይ ናይቲ መጻኢ ንምዅስኳስ፣ ብመንገዲ መስመር ኢንተርነትን ሓባራዊ ሰሚናራትን ዚሰላሰል: ንዅሉ ዘሳትፍ ዘተ ንኺካየድ የተባብዕ። 


2. ኣህጕራውን ዞባውን ኣፍልጦ ብዛዕባ ህሉው ፖለቲካዊ: ቍጠባውን ማሕበራውን ኵነታትን ኵነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኤርትራ ክብ ምባል፣ ምስ ሃረርታ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነት: ፍትሕን ራህዋን ምሕዝነት ምትብባዕ፣ ንሰላማዊ ደሞክራስያዊ ምስግጋር ደገፍ ምርካብ:: 


ራእይና 


ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ: በርጌሳዊ: ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት: መራኸቢ ብዙሃንን ጕጅለታትን ውልቀሰባትን፣ ንዅሉ ዘሳትፍ ዘተ ብምክያድ፣ ኣብ ናይ ሓባር ራእይ ዚተመስረተ: ሓባራዊ ምትእምማንን ሓድነት ዕላማን ምህናጽ። ኣብ ኤርትራን ቀርኒ እፍሪቃን ኣኽብሮት ግዝኣተ-ሕጊ: ደሞክራስያዊ መትከላት: ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ሰላም ባህልን  ምስፍሕፋሕ። 


ቀንዲ ክብርታትና 


ቀንዲ ክብርታትና፣ ንልዙብ ዝርርብ: ንሓድሕዳዊ ምጽውዋር ኰነ ንኣኽብሮት ብዙሕነት ልዑል ግምት ዚህብ፣ ብሓባራዊ ስምምዕ ብዚተወሰነ ስርዓተ-ኣከያይዳ ዚምራሕ፣ ኣገልግሎት ማዕባሊ መስርሕ ሃገራዊ ልዝብ ኣብ ምዅስኳስ፣ ንዅሉ ዘሳትፍ: ዘይሻራውን ፍትሓውን ምዃን፣ ኢዮም።