ቍራቦ ካብ 6 ዓመታት ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ


ይርጋኣለም ፍስሃ ON 03-SEP-2018

ቀዳማይ ክፋል

 “ነዚ ሰብኣይ ትኸውን ሓንቲ ጥይት ድያ ተሳኢና ኢልኪ ተዛሪብኪ

ንውሕሰነት ሓያሎ ሰብ ዛንታ ክብል᎓ ኣብ ጽሑፈይ ስም ኣይክጠቅስንየ።  

“19 ለካቲት 2009 ልክዕ ሰዓት 4 // ኣገዳሲ ኣኼባ ስለዘሎ ኩሉ ኣባል ኣብ ኮረድዮ ክርከብ ንሕብርኣብ መስቀሊ ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ሬድዮ ባና ተሰቒላ ናይ ዝሓደረትን ዝወዓለትን ወረቐት፣ ትእዛዝ ኣኽቢሩ ዝተኣኻኸበ ሰራሕተኛ᎓ ርዝነት ዘይዋሃቦም ነጥብታት እናኣልዓለ ንከባቢ ኣርብዓ ደቃይቕ ተሳልዩ ተበተነ።

እታ ዝገፈሐትን ዝበዝሑ ኣባላትን ዝነበሩዋ ቤት-ጽሕፈትፓነል ጥዕናናብ ኮሮድዮ ምስ ኣተኻ ቅድሚት ካብ ዝርከባ ክፍልታትያ። ኣባላታ ብዛዕባ ዘይንጹርነትን ኣድላይነትን ናይቲ ኣኼባ እናኣዕለልና፣ ድልዱል ሰብኣይ ምሉእ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ብዝዓጠቐ መንእሰይ ተዓጅቡ ህሩግ በለና። ስም እቲ ኣኪቡና ዝጸንሐ /ጀነራል ///ሜድያን ጠቒሱ ሓተተና። ቤት-ጽሕፈቱ ካብዚ ቀጽሪ ወጻኢ ምዃኑ ነገርናዮ። ንሱ ግና ከምዘሎ ርግጸና ምዃኑ ሓቢሩና ወጸ። ብናይ ውሽጥጢ መስመር ቴለፎን ናብ ሓላፊየይ ደወልኩ።ንእከለ ዝደለዩ ሰባት መጺኦም ኣለዉ ሰብ ድሓን ድማ ኣይመስሉንሓበርኩዎ። ከይመለሰለይ እቶም ሰባት ድሮ ማዕጾ ቤት ጽሕፈቱ ስለ ዝዃሕኵሑ ግንድሓን መጺኦም ኣለዉኢሉ ዓጸወኒ። ዕላል ኣባላትፓነል ጥዕናካብ ጉዳይ ኣኼባ ናብ ጉዳይ እዞም ኣጋይሽ ገዓዘ። ድሕሪ ደቓይቕ እታ ቴለፎን ኣድሃየት። ኣልዓልክዋ።ይርጋኣለም ዲኺ ሓንሳብስከ ንዒሓላፍየይዩ።

እታ ጸባብ ቤት ጽሕፈቱ ብሰባት ኣዕለቕሊቓ ጸንሓትኒ። እቶም ኣጋይሽ፣ ካብ ዝተሓቱ ክሳብ /ጀነራል ዝርከቡ ሓለፍትናን ገለ መሳርሕተይን ነበሩ። እቲ ፈላማ ዝረኣኹዎ ሰብኣይ᎓ ዝርዝር ኣስማት ምጽዋዕ ቀጸለ። ሽዱሽተ ደቀኣንስትዮ ንርከቦም ሓያሎ ሰባት ድማ ተጠቐስና። በብሓደ ናብታ ጸባብ ክፍሊ ተኣከብና።

ጸኒሖም በልማማ ስለ ዝገበሩዎ᎓ ኣባል ይዅን ዘይኣባል᎓ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ይጽናሕ ኣብ እንዳሻሂ᎓ ወለንተኛታትን ወጻእተኛታት ከይተረፉ ኣብቲ ካንቸሎ ኣከቡና። ቀጽሪ ሬድዮ ባና ብወተሃደራት ተኸቢቡ ጸንሓና። ክልተ ኣባላት ///ትምህርቲ ተጸንበሩና። ልዕሊ ኣርብዓ ሰባት፣ ተዳልያ ናብ ዝጸንሐት ናይ ጽዕነት መኪና ከም ንስቀል ተገብረ 

ንዓዲ-ኣበይቶ ምዃንናዩ።

ኣብታ ሽዓ ምሸት᎓ ላብቶፕክን ፍላሽክን ኣበይ ኣለዋ? ዕላማ ሬድዮ ባና እንታይ? ዝርዝራዊ ዘዳልዎም መደባት᎓ ሬድዮ ተቓወምቲ ትሰምዒዶ? ሬድዮ ወጋሕታ ካበይ ትፍኖ? ናይ ባንኪ ደብተር ኣለኪዶ? ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣለኪ?… ዝኣመሰሉ ሕቶታት ተሓተትኩ። ካብ ብምብጋስ ብጌጋ ተታሒዘ ምህላወይን ኣጻርዮም ከም ዝሰዱንን ርግጸኛ ኰንኩ። ኣብ ሳልስቱ ቀዳምን ዝሰዓበት ሰሉስንውን ተጸዋዕኩ። ብዘይካ ብሓንቲ ካብተን ዝቐረባለይ ሕቶታት ብዅሉ ቅስንቲ ነበርኩ።

ነዚ ሰብኣይ ትኸውን ሓንቲ ጥይት ድያ ተሳኢና?” ኢልኪ ተዛሪብኪ።

ነየናይ ሰብኣይ?” ምስ ስንባደይ ሓተትኩ።

ንፕረሲደንት።

ኣይበልኩን።

ኢልኪ ምበር መሰኻኽር ኣለዉ።

ንመን ኢለዮ? መቸም እዚ ዘረባ ትም ኢልካ ዝበሃል ኣይኰነን። ነቲ ዘምጽኣልኩም ሰብ ኢለዮ ማለት ድዩ?”

ደሓን ንመን መዓስን ኢልኪ ዘዘክረኪ ሰብ ከነምጽኣልኪ ኢና᎓ተባሂለ።

ዝምስክር እንተዘየቕረቡ፣ መርመርተይ ንሕቶታቶም ኣብ ዝብድሃሉ እዋንነዚ ሰብኣይ ትኸውን ጥይትዶ ተሳኢና ትብሊ ሰብ ኢኺ᎓እናበሉ መሰንበዲት ተጠቒሞሙላዮም። ኣነውን ንሳ እናክትጥቀስ፣ክወጽእዝብል ተስፋይ ይቕህም ነበረ።

ብድሕሪ 23/05/2009 ናብ ማይ-ስርዋ ተወሰድኩ። ሸላ 48 ድሓር ድማ ሸላ 22 ቤተይ ነበራ።

ኢመይልን ፓስዎርድን ኣረክቢ 

ለካቲት ምስ ተኣሰርና ብሰንፈላል ትጽቢትን ኮን ዶኾንን ክንቅሎ ምስ ጸናሕና᎓ ንመርመራ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2009 ተጸዋዕኩ። ብዋርድያ ተዓጂበ ኣብቲ መመርመሪ ክፍሊ ምስ ተቐልቀልኩ ብሕሱም ኣገባብ ኣመራምርኡ ህቡብ ዝነብረ መርማሪ ኮፍ ኢሉ ጸንሓኒ።

ኣብ ፈለማ ጉዳይና ዝተጋነነ ግምት ስለ ዝተዋህቦ᎓ እቶም ብሕሱም ግድዓዊ ኣመራምራኦምን ገዳይም መርመርቲዮም ሒዞሞ። ኣነ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዝተተሓዝናላ ምሸት ዝተመርመሩ ውሑዳት ነበርኩ። ድሕሪኡ ግን ፋይላትና ንተልመዴን መርመርቲ ተዓደለ። እዚ ንዓና ቍርብ ትንፋስ ዝሃበ ምልክት ነይሩ።

ስለምንታይ ደኣ ሕጂ ካብቶም ቀንዲ መርመርቲ ዝጽውዓኒ? ምሽቓለይ ዛየደ። 

እዚ መርማሪ ቅድሚ ገለ መዓልታት ሳልሳይ ርእሱ፣ ኣብ ሸላ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ኣነ ዝርከባ ጉጅለ እሱራት እናኮለለ ኢመይላት ፓስዎርድታት እሱራት ክእክብ ከሎ፡ ኣብ ሸላይ (ሸላ ቁጽሪ 22) መጺኡኒ ነበረ። 

በታ ኣብ ማዕጾ ትርከብ ንእሽቶ ማዕጾ ተቐልቂሎም ተደሃዩኒ።

ከመይ ኣለኺ?” ሓተተኒ።

ኣምላኽ ይመስገን።” 

ተሰማሚዑኪምበር።” 

ኣይመለስኩን።

በሊ ናይ ኢመይል ኣድራሻኽን ፓስዎርድኽን ኣብዚኣ ጽሓፊወረቐትን ፒሮን ኣቐበለኒ። ጽሒፈ መለስኩሉ። ኣድራሻይን ፓስዎርደይን ምስ ዝላገባ ክፈትውዎ ዘይክእሉ ምሉእ ሓሳብ የቝማ ስለ ዝነበራ፡ ከየስተብህለላ ተሻቐልኩ። ኣዒንቱ ኣብ ወረቐት ተኺሉ ከሎ᎓ሓንቲ ኢመይል ጥራይ ዘላትኪ?” ሓተተኒ።

እወ።ውሽጠይ ግን ኣሻቡ ራዕዲ ኣተዎ።

ሓቂ ደኣ?”

ንሳ ጥራይ ዘላትኒ᎓መለስኩ። ግና ይሕሱ ነበርኩ።

ድሕሪ ገለ ግዜ እዛ ቀዳምዚኣ መጺኣስ ንካልኣይ ግዜ ተራኺብና። ፊቱ ኣብ ዝነበረ ሰድያ ኮፍ ክብል ኣመልከተለይ። ንመተኣታተዊ ዝበሎ መስለኒ፣ ንናብራይን ጥዕናይን ዝምልከት ሕቶታት ኣቐደመ።

ቀጺሉ፤ናብ ዝኸፍአ ኣገባብ መርመራ ከይኣተና ሓቂ ክትዛረብ ዝመኽረኪ᎓በለኒ።

ርእሰይ ንድጋፍ ነቕነቕኩ።

ገለ ካብቶም ዝሓተኒ ዘነበሩ ሕቶታት መስሓቓት፣ ገሊኣቶም ምሳይ ብኸመይ ምትእስሳስር ከም ዘለዎም ንምርዳኦም ዝሓርበተኒ፣ ካልኦት ከኣ ስለምንታይ ንዓይ ይሕተቱ ዘብሉዮም ነይሮም።

ኣብታ ዕለት ዓብለልቲ ካብ ዝነበራ ነጥብታት መርመራይ፤

ኣብ ዓድቐይሕ መብራህቲን ቴለፎንን የለን ኢልኪ ተዛሪብኪ።

ንመን? መዓስ? ኢለ ኣይዝክርን፡ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ መብራህቲን ቴለፎንን ስለ ዘየለ ግን ኢለ እኸውንየ።

ተመላሊስና ኣብ ሓደ መዕለቢ ስለ ዘይበጻሕና፤ኣብ ኢመይል ስለዝጽሓፍክዮ ብጽሑፍ መርትዖ ከምጽኣልኪየ᎓በለኒ። ንግዜኡ ተዓጽያ።

እገለ ዝብሃል ኣባል /ዜና ተፈልጥዮዶ?” ስም ተጋግዩ ነይሩ። ሞያኡ ስለዝወሰኸላ ግን ፈሊጠዮ ነበረኩ።እገለ ክትብል ዲኻክብሎ ስለዘይደለኹ ግንኣይፈልጦን!’ መለስኩ። ወረቐት ገናጺሉ ልክዕ ስምን ሞያን ጸውዓለይ።

እወ እፈልጦ።

ብኸመይ ትፋለጡ?”

ካብ ንኣሽቱና ኢና ንፋለጥ። መተዓብይቲ ኢና።

ንሱስ ፈሊጠ ኣለኹ ካልእ ደኣ ኣምጽኢ?”

ካብኡ ዝሓልፍ ቅርበት የብልናን።” 

ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ምሳና᎓

ካብዚ ዝብለካ ዘለኹ ወጻኢ ርክብ ነይሩና ዝብል እንተዀይኑ፣ ኣቕርበለይ።

ኣብዚኣ ከምጽኦየ᎓እዚኣውን ምስ ቀዳመይቲ ሕቶ ንግዚኡ ተዓጽወት።

ስምዒንዶ እንታይ ገይረ ትብሊ?”

ወላ ሓደ ከይገበርኩ ተኣሲረ እብል᎓

መንግስቲ ወላ ሓንቲ ከይገበርኩ ኣሲሩኒ ኢልኪ ትሓስቢ?”

እወ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ከይገበርኩ ኣሲሩኒ ኢለ እሓስብ።

እሞ እንተወጺእኪ፣ ወላ ሓንቲ ከይገበርኩ ተኣሲረ ኢልኪ ኣብ ጋዜጣ ክትጽሕፊ ዲኺ?” ፈታኒት ሕቶ።ኣውጽኡኒ ደኣምበር ኢደይ ትሰበርክብሎ ነይሩኒኸውን። ናይ ልበይ ዘይምዃኑ ግን ንሱውን ኣይስሕቶንዩ።በቲ ምእንቲ ክወጽእ ዝለማመጾን መሬት ዝዘብጦን ክሕጭጭ ከሎ ኣብ ኣእምሮይ ተሳእለኒ።

ደጊመ ከይእሰር እንተዘይፈሪሐስ ምጽሓፍኩመስለኒ᎓ድምጸይ ኣለምልም ኣቢለ᎓ ኣይትብዓት ኣይፍርሒ መለስኩ።

ሓንቲ ኢመይል ኢያ ዘላትኒ ኢልኪ ነርኪ ሓቀይ? ናብ ካልእ ነጥቢ ሰገረ።

እወ ሓንቲ ዘላትኒ።

ዝከፍአ ከይስዓበ ሓቂ ተዛረቢ።

ንሳያ᎓መለስኩ፣ ብፍርሒ ግን ከብደይ ክግላበጥ ተፈለጠኒ።

“delaytfitah ወይ delaytfitihi ናይ መን ኣድራሻ?” ዓይኒ-ዓይነይ ጠመተኒ። ፍዝዝ በልኩ። 

እዛ ኣድራሻ እዚኣ ምስ ሓደ ብኣካል ዘይፈልጦን ዘይፈልጠንን ጸሓፋይ᎓ ዝጽሓሓፈላ ዝነበርኩያ። ኣብ እዋን ግን ምጽሕሓፍና ዛሕቲሉ ነበረ። ከም ካልአይቲ ኣድራሻ ከመዝግባ ዘይመረጽኩሉ ቀንዲ ምኽንያት፣ደላዪት ፍታሕእንታይ ማለት? እንታይ ክትብሊ ኢኺ ደሊኺ? ካብ ዝብሉ ሕቶታት ክሃድም ኢለየ።

ፈቲሹ ክሃስየኒ ዝኽእል ነጥቢ ከምዘይረክብ ርግጸኛየ፣ ከለኒ የብለይን ምባለይ ግን መዛረቢ ነጥቢ ንኽረክብ ተሓባቢረዮየ።

እስከ ድገመለይሓሳበይ ንምጥርናፍ ግዜ ክረክብን ነቲ ዝህቦ ምኽንያት መንጸፍ ክዀነኒን ኢለየ። ኣብ ገጸይ ፍርሒ ከይንበብ ክኽልክል ካልእ ገድሊ ኰነኒ።

ተኣማሚኑ ደጊሙለይ።

ፈጺመ ኣይዘከርክዋን። ግን ንመሓዙተይን ዝፈልጦም ሰባትን ስም ቀይረ ይጽሕፍን የራስንን ስለዝነብበርኩ፣ ብዙሕ እዋን ሓድሽ የውጽእ ነይረየ። ንጸወታ ኢለ ስለዘውጽኦ ድሕሪ ገለ ግዜ ይገድፎ ካልእ የውጽእብከምኡታት ብዙሕ ነይሩኒዩ። ግን ዝዝክሮን መሊሰ ዝጥቀመሉን ኣይኮነን። ምናልባት ኣብ ከም ኣጋጣሚ ዘውጻእክዋ ገለ ግዜ ተጠቒመ ዝገደፍክዋ ክትከውን ትኽእልያ። ግና ፈጺመ ኣይዝክራንየ። ንኩሉ ንጥፈታተይ ዝጥቀመላ እታ ዝሃብኩኻኣዕረፍኩ። ካብ ንጅምር ክጽሕፍ ወይ ክምዝግብ ኣይረኣኽዎን። ፍሽኽ በለ ሰዓቱ ተመልከተ።

ኪዲ በሊ። ዝወዳእና ግን ከይመስለኪ። ሰሉስ ክንቅጽሎ ኢና። እቲ ወረቓቕትን እቲ ሰብን ሒዘ ክመጸኪየ። ተዳሊኺ ጽንሒ።ኣኣሚነዮ ድየ ኣየእመንክዎን ከይፈለጥኩ ወረቓቕቱ ጠራነፈ።

ሰሉስ የራኽበናደገመለይ። እዚ ኩሉ ኣነ ክዋጠርን ክርዕድን፣ ንዕኡስ ምዝንጋዕ ነይሩ።ነንጭዋ ጻዕረ-ሞታ፣ ንድሙ መጻወቲታ!” ሽዑ ምስ ከደ፡ 21/10/2010 ልክዕ ኣብ ዓመቱ ተመሊሱኒ። እቲ ንሰሉስ ዝተቛጸርናሉ ነጥብታት ተረሲዑ፡ ካልእ ሕቶታት፣ ፌሮን በትርን ሒዙ ሳልሳይ ርእሱ ደኣ መጸ።

ነቲ ክዝክሮ ዘይደሊ ወቕቲ፣ ክጽሕፈሉ ሓይሊ እንተረኺበስ

(ይቕጽል)

________________________________________________________________

ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ማዕከናት ዜናን ኤርትራ ስራሓታ ዘሕተመትያ። ይርጋኣለም ካብ መስከረም 2003 ጀሚራ ኣብ ትምህርታዊ ሬድዮ ባና ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሓ፡ ምስ ምዕጻው ናይታ መደበር ሬድዮ ብዕለት 19 ለካቲት 2009 ንማእሰርቲ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ብዘይ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት-ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሓ ዕለት 21 ጥሪ 2015 ተፈቲሓ። ደራሲት ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዛ ኣብ ስደት ትርከብ። 

--------------------------------------------

ይርጋኣለም ፍስሃ* ON 06-SEP-2018

ካልኣይ ክፋል

ወርሓዊ ጽግያት ኣለኒመዓልቲ ቀይረለይ በጃኻ

ረቡዕ 20/10/2010 ሰዓታት ቍርሲ ሓሊፉ። ተሓዚ መፍትሕ᎓ ሸላና እናኸፈተ᎓ ስመይ ረቝሐ።  

ትጽውዒለኺ።

ብድድ ኢለ ነቐልኩ።

ምጽዋዕ ዝተፈላለየ ስምዒታት ዝፈጥርፍርሒን ተስፋን።እንታይኮን ከምጽኡለይዮም? ብኸመይ ትሓልፈለይ ትኸውን?” ዝብሉ ሕቶታት ኣናዊጾም ፍርሒ ክፈጥሩልካ ከለዉ᎓ ጕዳዮም ዘይፈለጡን ሓታቲ ዘይረኸቡን᎓ እሱራት ስለ እትፈልጥ፣ ምጽዋዕካ ከም ብልጫ ወሲድካ ትትስፎ። ኣብቲ እዋን እሱራት በዚሖም᎓ ሸላታት ንኸዋልዱ᎓ ናባይ ዝጸንበሩዋ ኣደ ነበረት መሪቓን ኣተባቢዓን ኣፋነወትኒ።

መመርመሪ ክፍሊ ምስ በጻሕና ዋርድያ ኣረኪቡኒ ከደ። ሓደ ካብቶም ኣብ ምድላብ ተመኵሮ ዝነበሩ መርመርቲ ኣቐዲሙውን መርሚሩኒ ዝነበረ᎓ ምስ ሓደ ኣቐዲመ ዝፈልጦ ኣብኡ ከም ዝሰርሕ ምስ ተኣሰርኩ ዝፈለጥኩ ሰብ ጸንሑኒ። ወረቓቕቲ᎓ ፌሮ᎓ ኣባትርን ጎማታትን ኣስተብሃልኩ።

ድሕሪ ሰላምታ ፈላጥየይ ዘረባ ጀመረ፤ሓፍተይያ፣ ቅድሚ ከቢድ መርመራ ባዕለይ ከረዳኣን ከዘራርባን ኢለ መጺአ᎓በለኒ። 

የቐንየለይ᎓መለስኩ ስሙ ረቚሐ።

ስለዚ ኣብ ከቢድ መርመራ ከይተኣትወ ሓቂ ተዛረቢ᎓ምኽሪ ኣምሲሉ የርዕደኒ ነይሩ ዝኸውን።

ጽሑፋትኪ ኣንጻር ሃገርን መንግስቲንዩ። ንምንታይ ኢኺ ከምኡ ትጽሕፊ?” ቀንዲ መርማርየይ መድረኽ ተረከበ።

ኣነ ኣንጻር ሃገርን መንግስቲን ኣይጽሓፍኩን።

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መርመራ ሕቶታት ዝቀያየር። ቅድሚኡ ኣባላት ሬድዮ ባና᎓ ምስ ናይ ተቓወምቲ ሬድዮታት እናተኸፈልና ከም እንሰርሕ᎓ ኣብ ዝብል ዓንኬል ዘተኰረ ነይሩ።

እዚ ጽሑፋትኪ ንድዩ?” ቅድሓት ግጥምታተይን “50 ቅርሺዘርእስታ ሓጻር-ዛንታን ጠቐሰለይ።

እወ ግን ከምዚ ዝወሃቦ ዘሎ ትርጕም ሓሲበ ኣይጽሓፍኩዎን።

ሓሳዊት ኴንኪ። ጥዕይቲ እንተትዀኒ ንኣብነት እዛ 50 ቅርሺ ትብል ዛንታ 50 ናቕፋ ምገበርክያ።

ኣነ ዘይኰንኩስ ኣብታ ዛንታ ዘላ ሰበይቲ ቅርሺ ኢላ ትጽውዖ፣ ከም ብዙሓት ኣዴታት።

እንታይ ለውጢ ኣለዎ? ግን ንስኺ ኢኺ ጽሒፍኪዮ። እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣማሓዳሪኸ? ሓለፍቲናን ኣመሓደርቲናን ክሳብ ክንድኡ ጨካናትዮም?” 

ኵሎም ከምኡ ኣይኰኑን፣ እዚ ኣብዛ ዛንታ ዘሎ ግን ከምኡዩ።

እዛ ዛንታ ክፍትሹ ኣብ ላፕቶበይ ጸኒሓቶም።

ንምንታይ ደኣ ኣብነታዊን ንፉዕን ሓላዪ ህዝቡን ኣመሓዳሪ ጌርኪ ዛንታ ዘይትሰርሒ? መንእሰያት ሃገሮም ራሕሪሖም ስግረ-ዶብ ከይከዱ ዝጕስጕስ ዘይትጽሕፊ?” ዘዋጠረኒ መሲሉዎ ዝኸውን። እታ ናይ ኣመሓዳሪስ ሓዲገያ።ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ሓላፊ ኣይረኸብኩንክብሎ ድፍረት ኣይነበረንን።

ነታ ካልኣይቲ ግን፤እታ ዛንታኮ ከምኡ ትጕስጕስ፡ እዛ ሰበይቲ ወዳ ካብ ሳዋ ክመጽእሞ ከተመርዑዎ ትሓስብ ነይራ፡ መመርዓዊ ወዳ ተለቓቒሓ ምስ ሸማመተት፡ ኣብ ምምሕዳር ተጸዊዓ፣ ወዳ ስግረ-ዶብ ከም ዝኸደን፣ 50 ሽሕ ክትከፍልን ተነጊራ። ተደናጊሩዋ። ‘50 ቅርሺ ዲኹም ትብሉኢላቶም፣ መብርሂ ተዋሂቡዋ። ምኻድ ወዳን ዕዳኣን ተደማሚሩ ሃለዋታ ኣጥፊኡላ፡ ዕዳ ክትከፍል እንታይ ከም ትገብር ሓርቢቱዋ ከሎ ከኣ ወዳ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ከም ዝሞተ መርድእ መጺኡዋ። እዛ ዛንታ መንእሰይት ስግረ-ዶብ ክኸዱ ከም ዘይብሎም ክመሃሩ ጽሒፈዮ᎓በልኩዎ።

ነዛ ዛንታ ነናትና ትርጕም ከነልብሳ ክንሰማማዕ ስለዘይከኣልና፡ በትሪ ኣልዒሉ ክዳጕረኒ ጀመረ። ፈለማ ሰንበድኩ። ድሓር ግን ክከላኸል ወስ ንዘበልኩወን ኣእዳወይ እናቐርሰመ ካብ ክሳደይ ንታሕቲን ካብ ብርኪ እግረይ ንላዕሊን ኣብ ዘሎ ኣካላተይ ተሳህለኒ።

ሓንሳብ ሓንሳብ…” ተደሃኹሞ᎓ ምህራም ኣቋረጸ።

ትኣምኒ ጽሑፋትኪ ኣንጻር ሃገር ምዃኖም?” እናላህለሀ ሓተተኒ።

ወርሓዊ ጽግያት ኣለኒ፡ ደም ድማ በርቲዑኒ ኣሎ። መዓልቲ ቀይረለይ በጃኻ᎓ተለማለምኩ።

በዓለዴኺ ትፈልጢ᎓ካልእ ተስፋ ግዲ ጸኒሑዎ ብነድሪ ምቕጥቃጠይ ቀጸሎ። ብኣውያት ንከባብየይ ኣናወጽኩዎ። ንመርማርያይ ኣሰንዩ ዝመጸ ፈላጥየይ (ዓርኪ ቤተ-ሰበይ) ሰላሕ ኢሉ ንግዳም ወጸ።

ሓያሎ ኣባትር ኣብ ዝባነይ ድሕሪ ምዕላበን ብግዳም ኰይኑ ተዳህዮ። ቍሩብ ትንፋስ ረኸብኩ። ኣካላተይ ክእርንብ ፈተንኩ። እንታይ ተበሃሂሎም እዝጊ ዋናኦም፣ መርማርየይ ተመልሰ።

በትሩ ኣልዒሉ ምህራመይ ቀጸለ።

ውጺ ውጺ.. ኪዲ..” ኣብ ዘዘርከቦ ኣካለይ በትሩ እናዕለበ ክሳብ ማዕጾ ኣሰነየኒ።

ዋርድያ ተደጊፈ ሸላይ ተመለስኩ።

ኣብ ዝሰዓበ ሰዓታት ምሉእ ሰውነተይ ሓቢጡ፣ ተምላስን ወርሓዊ ጽግያት ዝፈጠሮ ድኻምን ተደማሚሩ፣ ጾር ሓካይም እቲ መዓስከርን መዳቕስተይ ኣደን ኰይነ ወዓልኩን ሓደርኩን።

ይርጋኣለም ፍስሃ 2012

ትጽውዒ ኣለኺ

ንጽባሒቱ 21/10/2010 ርፍድፍድ ምስ በለ፣ ተሓዚ መፍትሕ መጺኡ።

ትጽውዒ ኣለኺክብለኒ ከሎ ንሱውን ምስ ሕዙን ስምዒቱ ነበረ።

እውይ ጓለይ!” መዳቕስተይ ሸበድበድ በለት። ተቐላጢፋ ረጒድ ጎልፎ ከደነትኒ። ዕብይ ዝበለ ሻርባውን ደረበትኒ።

እውይ ሕጂስ ክቐትሉኒዮም᎓ሰንከልከል እናበልኩ ተንሳእኩ። ገና ምስ ሕበጥ ኣካላተይን ቃንዛይን ነበርኩ።

ኣጆኺ!” ቃላቱምበር ድምጹስ ድኹም ነበረ። ኣብ ከምዚ እዋን ተሳቒና እነሳቐናዮም ዋርድያታት ብዙሓትዮም።

ተደጊፈዮ መመርመሪ ክፍሊ በጻሕኩ። ክልቲኦም እቶም ብድሮ ተሳሂሎምኒ ዝኸዱን፣ እቲ ዓሚ ከምዚ እዋንድሕሪ ሳልስቲ ክመጸኪ ተዳሊኺ ጽንሒ᎓ኢሉኒ ዝኸደ ብኣገባብ ኣመራምራኡ ስሙይ መርማርን ሰለስቲኦም ጸንሑኒ። ኮፍ ክብል ተኣዚዘ። 

ሕቶታት ተጀሚሩ።

እዛ ዛንታ ንምንታይ ኢኺ ጽሒፍክያ?” እታ ናይ ትማሊ ሕቶ በዚ ሎሚ ዝመጸ መርማሪ ተደግመትለይ።

ክጽሕፋ ከለኹ ካብ ሓቀኛ ፍጻመ ተበጊሰ። ብስግረ-ዶብ ከይዱ ኣብ ሊብያ ናይ ዝበጽሐ መማህርተይ ስድራ 50 ሽሕ ክፈሉ ተባሂሎም ከፊሎም፣ ንሱ ድማ ኣብ ባሕሪ ሞይቱ። ኣዝያ ስለ ዝተንከፈትኒ ጽሒፈያ።”’ 

ናብቶም ስድራ ክትወስድና ትኽእሊ?”

እወ እኽእል᎓እንዳመን ከም ዝወስዶም ርግጸኛ ኣይነበርኩን። እታ ዛንታ ግና ሓቀኛ ፍጻመ ነይራ። 

ኣሻቡ ኣርእስቲ መርመራ ቀየረ። 

“…ከባሪ ሓወይ በዓል ንኡስ ዕድመ 

ናፊቐ ከም ዘይረኽበካስ ምእማኑ ስኢነ 

በዳልየይ እናፈለጥኩስ ናብ ግዜ የጸግዖ

ዋሕዚ ንብዓተይ ናብ ልበይ ይክዖ…” 

ኣብ 2006 ካብ ዝተጻሕፈትናፍቖትዘርእስታ ግጥመይ ቈንጪሉ ብምውሳድ፤በዳሊኺ መን? ሓተተኒ። 

በዳልየይ ኣምላኽዩ፣ ንኣምላኽ ክማጐት ግን ኣይክእልንየ᎓መለስኩ።

እንታይ ንበልካ?” “ኣውቲስታዘርእስተን ግጥምታትውን ተላዕላ። መብርሂታተይ ኣየዕገቦምን።

ንመን ኢኺ ደኣ ተታልልዮ? እቲ ኣብ ሬድዮ ባና ኴንኩም ትሰርሑዎ፣ እቲ ብሽፋን መደብ ስነ-ጽሑፍ መንእሰያት ንምውዳብ ትገብሩዎኵሉ ኢና ንፈልጦ…” ብኸመይ ናብ በትሪ ዘሊሎም ኣይተረኣንን᎓ ክሰሃሉኒ ጀመሩ። ንኽግረፍ ኣቐዲሙ ዝተወጠነ እንተዘይነብር፣ እቲ ምምልላስ ህዱእ ነይሩ። ሰብነተይ ብናይ ቅድሚኡ መግረፍቲ ተሰኒፉ ነበረ። ኣብቲ መሬት ዘርጋሕ በልኩ። ገዲም መርማሪ ርእሰይ ረጊጹ ምስ ስሚንቶ ኣላገበኒ፣ እቲ ካልኣዩ ኣእጋረይ ረጊጹ ብሻርባይ ኣፈይ ወተፈኒ። እቲ ሳልሳይ ኣብቲ ክፍሊ ምንባሩምበር እንታይ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኣይዝክሮን።

ምጉብዕባዕምበር ሕቶ ኣይነበሮምን።እንታይ ትገብሩ? ኣበይ ትኸዱ? ምስ መን ትራኸቡ? ኩሉ ኢና ንፈልጥ…” ቃላቶምን ወስታ ኢዶምን ብማዕረ

ክልቲኦም ስለ ዝደኸሙ ክሳብ ዘዕርፉ ብፌሮን ረጒድ ዕንጸይቲን ክእሰር ኣዘዙ።

ኣታ በጃኹም!” ኢለ ዝለመንኩ። 

ገና ገና! ክትሞቲ ኢኺ!” መለሰለይ።

ክልቲኡ ኣእዳወይ ብፌሮ ምስተኣስረ፣ እታ ዕንጸይቲ ኣብ ብርክታት ኣእጋረይን ኣእዳወይን ከም ትመሓላለፍ ተገብረትሞ፡ ጥንቅልዒት ብሕቘይ ኣብ ስሚንቶ ዓሊበ፡ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ተጠማሚሩ፡ ጻዕዳ እግረይ ኣንቃዕሪሩ፣ ተዓዃሊለን እርንብን ንእስን ኢለ ንኻልኣይ ደረጃ መግረፍቲ ድልውቲ ኰንኵሎም። ዕላማኦም ሓቂ ክረኽቡ ዘይኰነስ ከሰክሑኒ ኢሎም ምዃኖም ርዱእ ኰነ። ኣባትርን ጎማታትን ክዓልበኒ ጀመረ። ሽዑስ ጻዕዳ እግረይውን መዓልቦ ኣባትር ኰነ።

ሓቂ ተዛረቢ፣ ክሳብ ትሞቲ ንገድፈኪ ከይመስለኪ!”

ኣነ ዝዛረቦ ሓቂ የብለይን። እቲ ትደልዩዎ ባዕልኹም ጽሓፉዎ ኣነ ክፍርመልኩም᎓ተጻዒረ ተዛረብኩ። ካብ ንህይወት ንሞት ዝቐረብኩ መሰለኒ።

ነቲ ዝገበርኪዮስ ንሕና ክንጽሕፎ? ሓቃ ከተውእያ ኢኺ!” መግረፍቲ ናህሪ ወሰኸ። ድሕሪ ኣነ ኣየድሃኹን። መዓስ ከም ዘቋረጹውን ኣይዝክሮን።

ድሕሪ ደቓይቕ ነብሰይ ኣብ ግዳም ኣብ ንፋስ ተሰጢሓ ረኸብኩዋ። ከባብየይ ክምልከትን ነብሰይ ክእርንብን ፈተንኩ። ዋርድያ ክወስደኒ ተጸዊዑ፣ ክኸይድ ተኣዘዝኩ። ክትንስእ ፈተንኩ። ነዊሕ ከይሰጐምኩ ሃለዋተይ ኣጥፊአ ወደቕኩ! ኣብቲ መዓስከር ኣብ ዘሎ ሕክምና ተወሰድኩ። ኵነታተይ ግና መመሊሱ በኣሰ። ካብ ዓቕሚ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕክምና ወጻኢ ኰነ። ምስጢር ንግዳም ክወጽእ ስለዘይብሉ ግን ንሓሊበት ንኽውሰድ ዝፈቅድ ኣካል ፍቓደኛ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ዝሰዓበ፣ ዝዝክሮን ዘይዝክሮንዩ።

(ይቕጽል)

_______________________________

*ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ማዕከናት ዜናን ኤርትራ ስራሓታ ዘሕተመትያ። ይርጋኣለም ካብ መስከረም 2003 ጀሚራ ኣብ ትምህርታዊ ሬድዮ ባና ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሓ፡ ምስ ምዕጻው ናይታ መደበር ሬድዮ ብዕለት 19 ለካቲት 2009 ንማእሰርቲ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ብዘይ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት-ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሓ ዕለት 21 ጥሪ 2015 ተፈቲሓ። ደራሲት ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዛ ኣብ ስደት ትርከብ። 


-------------------------


ይርጋኣለም ፍስሃ* ON 10-SEP-2018

ሳልሳይ ክፋል

ሰለስተ ሰብኡት ኣይመድለዩን፣ ብሽጉጥ ክትቀትሉኒ ትኽእሉ ኔርኩም

ሓሙስ 21/10/2010 ንሓካይም ቤት-ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ᎓ ሓንቲ ካብተን ዘይጥዑማት ዕለታት ምንባራ እግምት። ቅድሚኡን ድሕሪኡን᎓ ሎሚ ክጠቕሶ ግዜኡ ዘይኣኸለ᎓ ብዙሕ ኣሰቃቒ ትርኢታት ከም ዝርኣዩ ርግጸኛየ። ምስ ምሉእ ጕልበቱን ጥዕናኡን ናብ መርመራ ክውሰድ ዝረኣኻዮ ጐበዝ ድሕሪ ገለ ሰዓታት᎓ ብወተሃደራት ተጸይሩ ወይ ተደጊፉ ክምለስ ምርኣይ ልሙድዩ። ናተይ ከኣ ሓደ ኣብነት ናይቲ ተመሳሳሊ መስርሕ ደኣምበር እቲ ዝኸፍአ ትርኢት ኣይነበረን። 

ኣብዛ እዋን እዚኣ ቀንዲ መዛረቢ ኣርእስቲ እቲ መዓስከር ኰንኩ። ሃለዋተይ ኣታዊን ወጻኢን ነበረ። ኵሉ ነብሰይ ስለ ዝቘሰለ᎓ በትሪ ዘይዓለቦ ክፋል ድማ ከብደይን ኣፍ-ልበይን ጥራይ ብምንባሩ᎓ ሓንሳብ ብኸብደይ ምስ ደቀስኩ᎓ ክግምጠልስ ይትረፍ ሳዕሪ ክትትንክፈኒ ዘየፍቅድ መጠኑ ዝሓለፈ ሕበጥን ቃንዛን ተሰኪመ᎓ ምሉእ ለይቲን መዓልቲን ብሓካይም እቲ ቤት-ማእሰርቲ እናተሓለኹ፣ ሓሙስን ዓርቢን ሓሊፈን ቀዳምውን ተፋረቐት። ኵነታተይ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይዓርግ ምንባሩ ጸብጻብ የመሓላልፉ ከም ዝነብሩ እግምት።

ዕለት 23/10/2010 ሆስፒታል ሓሊበት እትወስደኒ መኪና ተላእከት።

ኣብዚ እዋን ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዝርከብ᎓ ሽዑ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረዲኤት ዝተቐበለኒ ሓኪም᎓ ኣዝየ ተዳኺመን መላእ ሰብነተይ ሓቢጡን ስለ ዝነበረ᎓ ገላቢጡ ክርእየኒስ ይትረፍ ደም ክወስደለይ᎓ ኢንፊጅን ክገብረለይ (ክቕይረለይ) ኣዝዩ ተጸጊሙን ሰንቢዱን ከሎ ይዝከረኒ። እዚ ሓኪም ኣብ ተሓከምቲ-እሱራት ብዘርእዮ ምድንጋጽ᎓ ኣብ ስራሑ ጸገም ከም ዘጋጠሞውን ሰሚዐለኹ።

ሆስፒታል ሓሊበትፕሪዝን ዋርድ ከም ዝድቅስ ተገብረ። መርመራታት ተገይሩለይ፣ መድሃኒታት ተኣዘዘለይ። ንዓይ ንጹር ብዘይነበረ ውጽኢት ሕክምናዊ መርመራይ ንዋርድያታትን እሱራትን ዘስግእን ዘሻቕልን ኰይነ ቀጸልኩ። ስሞም ክነግሩ ፍቓደኛታት ዘይኰኑ᎓ ኵነታተይ ዝከታተሉ ደወልቲ፣ ዓሚል ቴለፎን ፕሪዝን ዋርድውን ነበሩ።

ሓደ ካብ ውጽኢት ሕክምናዊ መርመራይ᎓ ብህጹጽ ደም የድልየኒ ምንባሩ ኣመልከተሞ᎓ ዓይነት ደመይ ዝውንን ሰብ ንምርጋካብ ጋዳ ኰነ።

ነፍሲ-ወከፍ እሱር ማይ-ስርዋ ዓይነት ደሙ ተሓተተ–“ኣይተረኽበንተባህለ። እሱራት ዓዲ-ኣበይቶ፣ ኣባላትን ገለ መርመርትንውን ከም ዝተሓተቱ ደሓር ብዕላል ሰሚዐ። ደም ናይ ምድላይ መስርሕ ነቲ ምስጢር ንኸይወጽእ ተባሂሉ ዝተነፍገኒ᎓ ናይ ሕክምና ዕድል ፈንጢሱ᎓ ወረይ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ንኽበጽሕ ተራ ነበሮ። ኣብ መወዳእታ እታ ጸገም ብኸመይ ተፈቲሓ ኣይፈልጥን፣ እቲ ዝተደልየ ደም ከም ዝዋሃበኒ ተገብረ።

ኣብዛ እዋን ኣብ ፕሪዝን ዋርድ ዝነበሩ እሱራት-ተሓከምቲ፣ ዋርድያታትናን ሓካይምናን ብሰንከይ ንዘሕለፉዎ ኣሰቃቒ ግዜ እንታይ ክብሎም ከም ዝኽእል ኣይፈለጥን። ብጸሎት᎓ ብሞራል᎓ ብሞያን ርህራሀን ንዘርኣዩኒ ክንክን ኰነ ደገፍ ፈጺመ ከም ዘይርስዖ ግን ምስ ልዑል ምስጋና ክነግሮም እደሊ። ሓካይም ኣብ ዝቀያየሩሉ ሰዓት፣ ፈለማ ተግባር ወይ ሕቶብህይወት ሓዲረዶ? ውዒለዶ? ምርግጋጽ ዝነበረሉ ግዜውን ተሓሊፉ። ብሰንኪ ሃለዋተይ ምጥፋእ ብዙሕ ዘይዝክሮ ነገራት ነይሩዩ።

ድሕሪ ከቢድ ስግኣትን ሳላ ሓያል ጻዕሪ ሓካይምን ትንፋስ ረኸብኩ። ክዛረብን እኽሊ ክለክፍን ምጅማረይ ዝያዳ ኵሉ ንመርመርቲ ዓቢ ዜና ነበረ። ኣብዚ እዋን ሓላፊ ቤት ማእሰርትታት ዓዲ-ኣበይቶን ማይ-ስርዋን ክርእየኒ መጸ።

መግቢ ጀሚራዶ?” ናብ እሱራትን ዋርድያን ዝቐንዐ ሕቶ ሓተተ።

እወ ጽሟቕ ጀሚራ᎓ተመለሰሉ።

ከመይ ኣለኺ?” ናባይ ቀንዐ።

ብቐጥታ ሕቶኡ ኣይመለስኩን። ነታ ኣጋጣሚ ክጥቀመላ ስለ ዝደለኹ ሓይለይ ኣኻኸብኩ።ፈለማ ምስ ተኣሰርና ንስኻ እንዲኻ መርማርየይ ዝነበርካ?” ሕቶ ደኣ ኣጥዒመዮምበር ሕቶ ኣይነበረን።

ደሓን ሕጂ ውራይ ጥዕናኺ ግበሪ። ካልእ ግዜ ክመጽእየ። ሽዑ ክትብልዮ ትደልዪ ክሰምዓኪየ᎓ክሃድም ደልዩ። ኣብቲ ክፍሊ 5-6 እሱራት ተሓከምቲን ዋርድያን ነበርና።

ዝባን ስውኣት! ዘረባይ ከይወዳእኩ ካብ ጥቓይ ከይትኸይድ᎓ኣብ ሓደ ኢደይ ኢንፊዩጅን ኣብታ ካልኣይቲ ድማ ደም ተሰቒሉለይ ነበረ። ብግብሪ ድሮ ዝተጣሕሰት ኣይሰግራን ይኸውን ዝበልኩዋ ሓጹር ኣንበርኩ። ክልተ-ክልተ ኰይኑ ደው በለ።

እቲ ዝተሓተትኩዎ ሕቶታት ፈጺሙ ከም ዘይምልከተኒ ትፈልጥ ኢኻ። ክቕተል ድየ ተደልየ? ሰለስተ ሰብኡት ኣይመድለዩን፣ ብሽጉጥ ክትቀትሉኒ ትኽእሉ ኔርኩም።

ደሓን ሕጂ ሕክምናኺ ግበሪ…”

ኣይወዳእኩን…” ስሙ ረቚሐ ቀጸልኩ።

እተን ሕቶታትኩም ብኣኻ ተሓቲተየንየ። ኣብ ግዜኡ ከኣ መሊሰየን። ክልተ ዓመተይ ኰይኑ ሎሚ ጽባሕ ይወጽእ እናበልኩ፣ እንታይ ሓድሽ ተረኺቡ? እዞም ሰባት ሓቂ ክፈልጡ ዘይኰነ᎓ ከመይ ገበነኛ ይገብሩኒ ነይሩ ጻዕሮም። ገበን ምስ ተፈጸመ ዲኹም ገበነኛ ትደልዩ? ወላስ ንዝደለኹሞ ሰብ ኣሲርኩም ኢኹም ገበን ትደልይሉ? መርመርቲ ሓቂ ዘውጽኡምበር ገበን ዝሰርሑ ሞያውያን ይመስሉኒ ኣይነበሩን…” ከም ዝመጸልይን ዝኸኣልኩዎን ሓሳባተይ እናተቘራረጸን፣ ብቐንዱ ከኣ ንኽዛኣረብ ትንፋስ እናመለስኩ ተዛረብኩ። ንሱ ግና ክሰምዓኒምበር ክምልስ ድሉዊ ኣይነበረን፣ ኣነውን መልሲ ኣይተጸበኹን።

ምጥዓይ ዘይምጥዓይ?

ኣብ ዝሰዓበ ሰሙናት ለውጢ ኣርእየ። ዋርድያታትን እሱራትን ኣብ ዓረብያ ሰቒሎም ከንቀሳቕሱኒንን ክምግቡንን ጀሚሮም። ጎድኒ-ጎድኒ እዚ ዘርእዮ ዝነበርኩ ናይ ምሕዋይ ኣንፈት፣ ምንጩን ጸዋሪኡን ዘይፍለጥ ብዙሓት ወረታት ተናፈሱ። ክወጽእ ንዘሎኒ ተኽእሎ ኣንፈት ዝህቡ ኰይኖም፣ ገለ ካብኦም፤ከውጽኡኺዮምኣብ ኢዶም ከይትሞቲ ተሻቒሎም ኣለዉቀልጢፍኪ እንተሓዊኺ ከውጽኡኺ ግን ንዘለዎም መደብ ክስርዙዎ ይኽእሉዮም᎓ካብ መዓስከር ዝናፈስ።

እንትርፎ ብርሃን ጸሓይ ንምርኣይ ሃንቀው ምባል᎓ ወሳኒት ዕድለይ ዘይምንባረይ ግን ካብ ምትስፋው ዝሓልፍ ውጽኢት ኣይነበሮን። ነብሰይ ፈሊጠ᎓ ከመዛዝንን ክርዳእን ምስ ከኣልኩውን ከምዚኦም ብዝኣመሰሉ ነጥብታት ተሸገርኩ። ምጥዓይ ድዩ ዘይምጥዓይ ዘዋጻኣኒ ምፍላይ ሓርበተኒ።

ካብቲ ሰብ ዘዝመሰሎ ዝዛረበሉ ዘይተጨበጠ ወረ ወጺአ ክሓስብ ደለኹ። ብዘይካ ሓካይም ዝፈልጡዎ ውሽጣዊ ጸገማት፣ ዝዀነ ሰብ ዝርእዮ፣ ናይ ሕቖ ማህሰይትን ቃንዛን ከምኡውን ምስናፍ ጸጋመይቲ እግረይ ስዒቡ ነበረ። ምእንቲ ክወጽእንሱውን ምናልባትዓራት እንተሒዘ ዝበኣሰ ክስዕብ ይኽእልዩ።

ክሕከም ምስጢር ከይወጽእ ኢሎም ዝኸልከሉንስ ምስ ስንክልናይን በሰላይን ከውጽኡኒ ትብዓት ኣይህሉዎምንዩ። ክንዲ ዝዀነ᎓ ሕጂ ብዛዕባ ምውጻእ ዘይኰንኩ᎓ ብዛዕባ ምጥዓይ ክሓስብ ኣሎኒ። መድሃኒት ብግቡእ ክወስድ᎓ ብግቡእ ክምገብ᎓ ክትንስእን ነብሰይ ክሕግዝን ኣሎኒ…” ምስ ውሽጠይ ወዳእኩ።

ፍቓድ ፈጣሪ ኰይኑ᎓ ተበግሶይ᎓ ሓገዝ ምሳይ ዝነበሩ ሰባትን ጻዕሪ ሓካይምን ተደማሚሩ᎓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥዕናይ ተመሓየሸ። ካብ ዓረብያ ናብ ተደጊፍካ እትንቀሳቐሰሉ ሓጺን ተሰጋገርኩ። በብቝሩብ ሓጺን ገዲፍካ ሰብ እናተደገፍኩ ሰለይ ምባል በጺሐ። ጸኒሐ ቃንዛኻ ክኢልካ ብዘይ ደገፍ ምስጓም ጀመርኩ።

ምዕባለታት ቀጸለ

ኣብ ፕሪዝን ዋርድ᎓ ብዘይካ ነርሳትን ተሓጋገዝቲ ነርሳትን᎓ እቶም ቀንዲ ሓካይም ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሰለስተ ወርሒዮም ዝቀያየሩሞ፣ ኵሎም ዓይነት ሓካይም ማለት ደንገጽትን ሓገዝትን በቲ ካልእ ድማ ዘይግዱሳትን ጨካናትን እናረኣኹ᎓ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ዑቝባ እዚ ሆስፒታል ጸናሕኩ።

ናይ ምውጻእ ተስፋታት ወረ ኰይኑ ተረፈ።

ድሕሪ ምምላስ ናብ ቤት-ማእሰርቲ ማይ-ስርዋ ኰነ። ከም ሓዳስ እስርቲ ወይ ከም ደጊመ ዝተፈጠርኩ ሰብ!

(ይቕጽል)

______________________________________

*ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ማዕከናት ዜናን ኤርትራ ስራሓታ ዘሕተመትያ። ይርጋኣለም ካብ መስከረም 2003 ጀሚራ ኣብ ትምህርታዊ ሬድዮ ባና ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሓ፡ ምስ ምዕጻው ናይታ መደበር ሬድዮ ብዕለት 19 ለካቲት 2009 ንማእሰርቲ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ብዘይ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት-ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሓ ዕለት 21 ጥሪ 2015 ተፈቲሓ። ደራሲት ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዛ ኣብ ስደት ትርከብ።


------------------------


ይርጋኣለም ፍስሃ* ON 13-SEP-2018

ራብዓይን መወዳእታን ክፋል

መፈጸምታ ናይቲ መጀመሪ

ነቲ እናወደቕኩ እናተንሳእኩ᎓ ተስፋ እናቘረጽኩ ሓቦ እናጸፈኹ᎓ ከምኡውን እናነባዕኩ ሳሕቲ ከኣ እናተተስፈኹ᎓ ዝሓለፍኩዎ ህይወት እናሰሓቕኩ ከዘንትወሉ ስለ ዝበቓዕኩ ንፈጣርየይ አመስግን። ንኵሉ ደላይ ሰላምን ደጋፊ ውጹዕን ኣኽብሮተይ እገልጽ። ናባይ ብምድዋልን ኣብ መውሃቢ ርእይቶ ሓሳብኩም ብምስፋር ኰነ ደገፍኩም ብምግላጽ ሞራል ዝሃብኩምኒ ኣንበብቲ ልባዊ ምስጋናይ አቕርብ። ኣብዚ ስለስተ ክፋላት ዘቕረብኩዎ ጽሑፍ ከዳሉ ዝቐሰበኒ ቀንዲ ምኽንያት᎓ እታ ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ሃገርና ንዝርከቡ እሱራት ንምዝካር ዝተወፈየት ወርሒ መስከረም ብስቕታ ክሓልፋ ስለ ዘይመረጽኩየ።

ስመይ ካብ ዝርዝር እሱራት ካብ ዝወጽእ᎓ ምስ ዘከርቲ እሱራት ተጸንቢረ ዘሕልፋ ዘለኹ ናይ ፈለማ መስከረም ብምዃና᎓ ነቲ እሱራት ዘሕልፉዎ ህይወት እናሓሰብና ንኽንዝክሮም᎓ ኣብ ልዕሊ መብዛሕትና እንፈልጦ ህይወት ቤት ማእሰርቲ᎓ ገለ ስእሊ እንተወሰኸት ብምባልየ። ከምቲ ኣብ ጽሑፈይ ጠቒሰዮ ዘለኹ᎓ እዚቍራቦካብቲ ዛንታን ናይ ውሑዳት መዓልታት ፍጻመንዩ። ከከም እዋኑን ብዝሰፍሐን ክጽሕፎ ምዃነይን ካልኦት ድማ ብተመሳሳሊ ዛንታኦም ክጸውዩን ከኣ እትስፎ። ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ዘቕረብኩዎ ኣብነት ደኣምበር እቲ ዝኸፈአን ዝኸበደንውን ኣይኰነን። ኣብያተ-ማእሰርቲ ሃገርና ኣፍ ምስ ከፈታ ዝብልኦ ንምስማዕ ግዜኡ ርሑቕ ኣይከውንን ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

ስለምንታይ ስምመርመርቲክጠቅስ ዘይደለኹ ሕቶ ብዙሓት ኣንበብቲ እዛ ጽሕፍቲ ምዃኑ ፈሊጠለኹ። ኣነ ግን ስም እቶም ኣብቲ ጸላም ባና᎓ ኣብቲ ጸበባ ተስፋ᎓ ኣብቲ ቃንዛ ድማ ትንፋስ ዝህቡ ገበርቲ ሰናይ ናይቲ ቤት-ማእሰርቲ ስሞም ጠቒሰ ከመስግኖም እንተዝኽእል ዝያዳ ሩፍታ ምተሰምዓኒ። ግዜኡ ስለ ዘይኣኸለ ግን ንሎሚ ብድብዱቡ ክሓልፎ መሪጸ።

ከም መጠቓለሊ ናይዛ ጽሑፍ ክትከውን᎓ ናብቶም ኣብቲ ጸልማት ኰይኖም መዓልቲ ብርሃን ብሃንቀውታ እናተጸበዩ ዕድመኦም ዝቘጽሩ ዘለዉ እሱራት ዝቐንዐት ደብዳቤ ከስዕብ። ከም ዘይትበጽሖም እናፈለጥኩ፣ ግን ከም ትበጽሖም እናሓሰብኩ ዝጸሓፍኩዋያ። ኣብ መንጎናን መንጎምን ንዝተሃንጸ ናይ ሓሳብ መስመር ተኸቲልኩም ንደቓይቕ ምስኦም እናኣዕለልኩም ከተንብቡዋ ተስፋ እገብር።

ናብ

ናባኹም ናብቶም ኣብ ሸላታትን ኮንቴነራትን ማይ-ስርዋ ዝጸናሕኩምኒ᎓ ኣብኡ ድማ ዝገደፍክኹም እሱራት᎓ ደብዳቤ ክጽሕፍ ደልየ። ብኸመይን ብምንታይን ከም ዝጅምር ሕርብት ኢሉኒ። መዓስ ኢኹም ከተንብብዎ? እንድዒ! ኣብ ዝወጻእኩምሉ ግዜ᎓ ዋናኡ ዘየንበቦ᎓ ተቐባሊኡ ዘይተረከቦ ክርታትያ ደብዳቤ ኰይኑ ኣብ ገጻት ፈይስ-ቡክን ኢንትርነትን ክጸንሓኩምዩ።

እዋይ! ፈይስ-ቡክ ከኣ ብድሕሬኹም መጺኡ? ፈይስ-ቡክ ማለት፣ ኩሉ ሰብ ድላዩ ዝብለሉ ሰፊሕ ግን ብዓይኒ ዘይረአ ኣደራሽዩ። ክትስእሉዎ ከም ዝኸብደኩም ይርድኣኒ።ቤት ማሕቡስ፡ ኣብታ ትሕምበብ ዓለም ደው ዝበለት ነጥቢእንድዩ ዝበለ ነልሰን ማንዴላ። ዕድልና ግዲ ከፊኡስስ᎓ ሃገርና ንባዕላ እታ ደው ዝበለት ነጥቢ ኰይናላ። ስለዚ እቲምስ ወጻእና ኵሉ ነገር ከይእግመናን ምስ ሰብና ምርድዳእ ከይንጽገምንዝነበረና ሻቕሎት ቦታ ኣይትሃቡዎ። ኤርትራ ምስታ ትሕንበብ ዓለም ከይትውንጨፍ ስለዝተጻዕረ᎓ ኵሉ ሰብ ኣብቲ ዝገደፍናዮ ዘሎ። ንድሕሪት ዝተመልሰውን ኣይሰኣንን።

ዘኽብረኩምን ዝናፍቐኩምን ናይ ሽግርን ጸበባን ስድራይ! ብሓሳብ ናብቲ ምሳኹም ዝነበርኩሉ ግዜ ክምለስ ከለኹ᎓ኣስማትኩም᎓ ቍጽሪ ሸላኹም᎓ ጥዕናዊ ጸገምኩም᎓ ሓቦኹምን ባህርያትኩምን ቅጅል ይብለኒ። ናብራ ኣብ ጸላም!! ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ስድራኹም ዝተጸንበርኩም ውሑዳት ከም ዘለኹም ተስፋ ብምግባር፣ እንቋዕ ሓጐሰኩም እብል። ዝተረፉ ድማ የርህወሎም!

ኣቱም! ሰላም ምባል ስለ ዘይፍቀድ᎓ ብቈላሕታ ዓይንኹምን ብምልክታት ገጽኩምን ሞራለይ ክብ᎓ ቅናተይ ሽጥ ዘበልኩም፣ ንስንፍናይ ጎሲኹም ንሓቦይ ዘድመቕኩም፣ ጥዕናኹም ብኸቢዱ ብጥዕናይ ዝተሻቐልኩም፣ ኣዴኹም᎓ሓፍትኹም᎓ ጓልኩም ኣብ ገጸይ እናሰኣልኩም ብኣንስታውነተይ ዝደንገጽኩም፣ ከመይ ኣለኹም? ንቡር ከይተርፍ ደኣ ሓቲተምበር ከመይ ከም ትህልዉ ጠፊኡኒ? እቲ ጸላም! እቲ ጽምዋ! እቲ ግፍዒ! እቲ ብድዐ…. እቲ መምስ ዝመጸ ሓድሽ ሓበሬታት 03 ዝኽርትት ተስፋታት! ዝትንስእን ዝመውትን ስምዒታትን ሻቕሎታትን፣ ኵሉ እቲ ተስፋ ዘይህብ ናብራበብሓደ ይሰኣለኒ። ብዘይካ ድንጋጸ ውሑዳት ካልእ እንታይ ዝንገር ጽቡቕ ኣለዎ?

እዚ ደብዳቤ ብምኽንያት እታ ብሓባር ንእሱራት ንምዝካር ዝተወፈየት ወርሒ መስከረም ዝጽሕፎ ዘለኹ። ብዛዕባ መስከረምስ ኣበይ ክትፈልጡልኩም? ኣብዛ ወርሒ᎓ ወርሒ መስከረም᎓ ኵሉ በደል የሕዋቱ ዘሕምሞ፣ ወጽዓ ወገኑ ዘቐንዙዎ፣ ስም እሱራት እናጸውዐ ፍትሒ ይሓትት። ብዛዕባ እሱራት እናሓሰበ ዓመጽ ይዅንን፣ ኣብ ክንዲ እሱራት ድምጹ የስምዕ! ጸገማና ንምፍታሕ ንወሃሃድ ኢሉ ይልምን! ኮታ ነታ ኣብታ ትሕንበብ ዘላ ዓለም፣ ደው ዝበለት ኤርትራ ከንቀሳቕስ ሒዅ  ይብል።

ኣብ ውሽጢ ቤቶም ኰይኖም ስለ ዝተሓንበቡ ኤርትራ ትሕንበብ ዘላ ዝመስሎም᎓ ውድቅትን ዕንወትን ሃገሮም ፈጺሙ ዘይራኣዮም᎓ ስድሪ ከይተረፈት ኣብ ጎደና ምዕባለ ትግስግስ ምህላዋ ዝሓስቡሰብ ጽቡቕ ባህጊእውን ኣለዉ። ሃገር᎓መንግስቲ᎓ ሰልፊ᎓ ፕረሲደንትሓደ ትርጕም ዝህቡዎን ዝተሓዋወሶምን ኣሕዋትውን ኣለዉና። ከስዐ…!!

ክገርመኩም ብዘይሕጊ ማእሰርቲ ከም ዘየለ᎓ ኵሎም እሱራት ገበነኛት ምዃኖም᎓ ሃገርና ብዓንቀጻት ሰብኣዊ መሰላት ከም ትቕየድዝምድሩ፣ ብዘይ እግሮም ጓህሪ ረጊጾም᎓ ብዘይ ስኖም ደንጐላ ዝግህጹ፣ ሕቶ መሰልን ፍትሕን ገበን ዝሓስቡዎ፣ ባህሊ ርኢኻ ከም ዘይረእኻ ከስርጹ ዝርህጹ፣ ጸገም ኣብ ገዝኦም ክሳብ ዘይኣተወ ጸገም ዘይመስሎም ከኣለዉ። እቲ ቀደምሲጎረቤትካ ክላጸ ጭሕምኻ ማይ ልኸእዩ ዝበሃል ዝነበረ።

ዘኪረ ከኣባ፣ ብዛዕባቶም ኣብ ግዜ ጸገምና ደሃይ ስለ ዘይገበሩ ንሕዘሎም ዝነበርና መቕርብ᎓ ፈተውትን ቤተሰብን ምሕሳብ ይትረፍኩም። ምስ ወጻኣኩም እትፈልጡዎ ብዙሕ ሰለሎ ኣሎ። ንሳቶምውን ናይ በበይኑ ጕዳይ እሱራትዮም ኰይኖም። ዝገጠሞምን ዘሕለፍዎን ሽግራት ምስ ነገርኹም ክትሓዝኑ ኢኹም። ዘይተጸበኽሞምን ዘይትሓስብዎን ሰብ ውዕለትኩም፣ ክንደይ ዕዉታት ሰባትውን ክጸንሕኹምዮም።

ብዛዕባቶም ኣብ ምእሳርኩም ኢድ ዝነበሮምን ኣቃጠርቲን እሞ ከኣ ፈጺምኩም ኣይትሕሰቡ። ምስ ወጻእኩም᎓ ኣብ መንጐ ኣመና ምቕራብን ኣመና ምርሓቕን ከዕገሽግሹን ወልደፍደፍ ክብሉን ባዕሎም ክቕጽዑ ክትዕዘብዎም ኢኹም። እዚ ምርኢት እዚ እቲ ኣዘናጋዕን መስሓቕን ኰይኑ ክትረኽቡዎ ኢኹም።

ቀንዲ ዘሻቕለኩም መዓስ ከም እትወጹ ዘይምፍላጥን ደሃይ ስድራ ዘይምርካብን ምዃነን እፈልጠንየ። ከምቲ ስድራና ከመይ ከም ዝህልዉ እንጭነቖ፣ ንሳቶምውን እሱር ንናይ ዓመታት ማእሰርቲ ከመይ ከም ዝሓልፎ ምስኣሉ ዘርዕዶም። እሱር ብዛዕባ ስድራ፣ ስድራ ድማ ብዛዕባ እሱር ክትሓስብ ኩልኻ ትእሰር! ስድራ ምሉእሃገር ምሉእ!

እቲ ዝገርም፣ ከምቲ ንማእሰርቲ ዝኸኣልኩሞ ስድራቤታትውን ንጓህን ሻቕሎትን ክኢለንኦየን። ካሕሳ ከርተተንን ስቓየንን ግና ኣብ ኢድኩም ዘሎ። ሞራልኩምን ጥዕናኹም ከይጉዳእ ሓደራ! ከም ወትሩ ብርታዐኹም ኣብ ቦትኡ ይሃሉ! “ምውጻእ ባዕላ ትምጻእእናበልካ᎓ ጥዕናኻ ምክንኻን᎓ ሞራልካ ዘይምጉዳል᎓ ዝመሃርኩሙኒ ንስኹም ባዕልኹም እንዲኹም?! ዓስቢ ስድራቤትን ፈተውትን ንሱ ስለዝዀነ! ደላይ እከይ ዝስዓረሉ ኣጽዋርውን ንሱ!!

ተፈጸመ

__________________________________________________ 

 

*ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋኣለም ፍስሃ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ማዕከናት ዜናን ኤርትራ ስራሓታ ዘሕተመትያ። ይርጋኣለም ካብ መስከረም 2003 ጀሚራ ኣብ ትምህርታዊ ሬድዮ ባና ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሓ፡ ምስ ምዕጻው ናይታ መደበር ሬድዮ ብዕለት 19 ለካቲት 2009 ንማእሰርቲ ድሕሪ ምውሳዳ፡ ብዘይ ዝዀነ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት-ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሓ ዕለት 21 ጥሪ 2015 ተፈቲሓ። ደራሲት ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዛ ኣብ ስደት ትርከብ።

Source: PEN Eritrea